Please fill this field

Viimased dokumendid

Mõned dokumendid ei pruugi teie valitud keeles kättesaadavad olla. Sellisel juhul pakutakse teile automaatselt teist versiooni. Asendusversioonile osutab vastav ikoon. (e.g.: FR ).

DRAFT OPINION on A European strategy for data EN

09-11-2020 LIBE_PA(2020)659067 PE659.067v01-00 LIBE
Marina KALJURAND

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 26. oktoober 2020

22-10-2020 CJ01_OJ(2020)10-26_1 PE659.050v02-00 FEMM LIBE

DRAFT AGENDA - Thursday, 29 October 2020 EN

22-10-2020 CJ01_OJ(2020)10-29_1 PE659.093v01-00 FEMM LIBE

DRAFT OPINION on the report on human rights protection and the EU external migration policy EN

21-10-2020 LIBE_PA(2020)658862 PE658.862v01-00 LIBE
Sira REGO

OPINION on the impact of climate change on vulnerable populations in developing countries EN

19-10-2020 LIBE_AD(2020)653786 PE653.786v02-00 LIBE
Saskia BRICMONT

DRAFT REPORT on the implementation of Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims EN

16-10-2020 CJ01_PR(2020)658995 PE658.995v01-00 FEMM LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

DRAFT REPORT on New Avenues for Legal Labour Migration EN

09-10-2020 LIBE_PR(2020)657255 PE657.255v01-00 LIBE
Miriam DALLI

ARVAMUSE PROJEKT kliimamuutuste mõju kohta inimõigustele ja keskkonnakaitsjate rolli kohta selles küsimuses

09-10-2020 LIBE_PA(2020)658863 PE658.863v01-00 LIBE
Lena DÜPONT

ARVAMUS Euroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve projekti kohta

07-10-2020 LIBE_AD(2020)654091 PE654.091v02-00 LIBE
Karlo RESSLER

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–235 - Raporti projekt Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra rakendamine

07-10-2020 LIBE_AM(2020)658878 PE658.878v01-00 LIBE
Javier ZARZALEJOS

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 15. oktoober 2020

07-10-2020 LIBE_OJ(2020)10-15_1 PE658.890v01-00 LIBE

PROTOKOLL - Neljapäev, 10. september 2020

05-10-2020 LIBE_PV(2020)09-10-1 PE657.303v01-00 LIBE

ARVAMUSE PROJEKT ettevõtete vastutuse kohta keskkonnakahju eest

05-10-2020 LIBE_PA(2020)658919 PE658.919v01-00 LIBE
Saskia BRICMONT

MUUDATUSETTEPANEKUD 38 - 96 - Raporti projekt Tingimuste kehtestamine juurdepääsu saamiseks muudele ELi infosüsteemidele ning määruse (EL) 2018/1862 ja määruse (EL) 2018/xxx [ECRIS-TCN-süsteem] muutmine

01-10-2020 LIBE_AM(2020)658804 PE658.804v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

MUUDATUSETTEPANEKUD 52 - 135 - Raporti projekt Tingimuste kehtestamine juurdepääsu saamiseks muudele ELi infosüsteemidele ETIASe kasutamise eesmärgil ning määruse (EL) 2018/1240, määruse (EÜ) nr 767/2008, määruse (EL) 2017/2226 ja määruse (EL) 2018/1861 muutmine

01-10-2020 LIBE_AM(2020)658805 PE658.805v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

ARVAMUS uue ELi Aafrika-strateegia ning kestlikku ja kaasavat arengut toetava partnerluse kohta

29-09-2020 LIBE_AD(2020)654056 PE654.056v02-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

ARVAMUSE PROJEKT nõukogu direktiivi 2000/78/EÜ (millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel) rakendamise kohta ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni taustal

29-09-2020 LIBE_PA(2020)658775 PE658.775v01-00 LIBE
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

MUUDATUSETTEPANEKUD 120–754 - Raporti projekt Ühised nõuded ja kord liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel (uuesti sõnastatud)

28-09-2020 LIBE_AM(2020)658738 PE658.738v01-00 LIBE
Tineke STRIK

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 1. oktoober 2020

25-09-2020 LIBE_OJ(2020)10-01_1 PE658.716v01-00 LIBE

ARVAMUS soovitustega komisjonile tehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia eetiliste aspektide raamistiku kohta

23-09-2020 LIBE_AD(2020)652296 PE652.296v02-00 LIBE
Assita KANKO

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 LIBE_AB(2020)657488 PE657.488v01-00 LIBE
Karlo RESSLER

PÄEVAKORRA PROJEKT - Teisipäev, 22. september 2020

22-09-2020 DROI_OJ(2020)09-22_1 PE657.309v01-00 LIBE DROI

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–131 - Arvamuse projekt Kliimamuutuste mõju arengumaade haavatavatele elanikkonnarühmadele

14-09-2020 LIBE_AM(2020)657277 PE657.277v02-00 LIBE
Saskia BRICMONT

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 10. september 2020

10-09-2020 LIBE_OJ(2020)09-10_1 PE657.188v02-00 LIBE

RAPORTI PROJEKT Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra rakendamise kohta

03-09-2020 LIBE_PR(2020)655688 PE655.688v01-00 LIBE
Javier ZARZALEJOS

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 514/2014 seoses kulukohustustest vabastamise menetlusega

03-09-2020 LIBE_PR(2020)655715 PE655.715v01-00 LIBE
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse tingimused juurdepääsu saamiseks muudele ELi infosüsteemidele ning muudetakse määrust (EL) 2018/1862 ja määrust (EL) 2019/816

02-09-2020 LIBE_PR(2020)643218 PE643.218v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse tingimused juurdepääsu saamiseks muudele ELi infosüsteemidele ETIASe kasutamise eesmärgil ning muudetakse määrust (EL) 2018/1240, määrust (EÜ) nr 767/2008, määrust (EL) 2017/2226 ja määrust (EL) 2018/1861

02-09-2020 LIBE_PR(2020)655702 PE655.702v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–44 - Arvamuse projekt Euroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve – kõik jaod

10-08-2020 LIBE_AM(2020)655893 PE655.893v01-00 LIBE
Karlo RESSLER

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–82 - Arvamuse projekt Tehisintellekt seoses küsimustega, mis puudutavad ELile tsiviil- ja sõjalisel otstarbel kasutamise vallas kehtiva rahvusvahelise õiguse tõlgendamist ja kohaldamist ning riigi pädevust väljaspool kriminaalõiguse kohaldamisala

28-07-2020 LIBE_AM(2020)654068 PE654.068v01-00 LIBE
Patryk JAKI

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–337 - Raporti projekt ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi loomine

23-07-2020 LIBE_AM(2020)655630 PE655.630v01-00 LIBE
Michal ŠIMEČKA

ARVAMUS ELi soolise võrdõiguslikkuse strateegia kohta

22-07-2020 LIBE_AD(2020)648624 PE648.624v02-00 LIBE
Evin INCIR

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–204 - Raporti projekt Tehisintellekt kriminaalõiguses ning selle kasutamine politsei ja kohtuasutuste poolt kriminaalasjus

17-07-2020 LIBE_AM(2020)655659 PE655.659v01-00 LIBE
Petar VITANOV

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–86 - Arvamuse projekt Uus ELi Aafrika-strateegia ning kestlikku ja kaasavat arengut toetav partnerlus

17-07-2020 LIBE_AM(2020)655708 PE655.708v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

ARVAMUS tehisintellekti kohta haridus-, kultuuri- ja audiovisuaalsektoris

16-07-2020 LIBE_AD(2020)650370 PE650.370v03-00 LIBE
Ondřej KOVAŘÍK

ARVAMUS soovitustega komisjonile digiteenuste õigusakti ja siseturu toimimise täiustamise kohta

16-07-2020 LIBE_AD(2020)650375 PE650.375v02-00 LIBE
Paul TANG

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve projekti kohta

14-07-2020 LIBE_PA(2020)654091 PE654.091v01-00 LIBE
Karlo RESSLER

PROTOKOLL - Esmaspäev, 15. juuni 2020

10-07-2020 LIBE_PV(2020)06-15-1 PE653.823v01-00 LIBE

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–240 - Raporti projekt Tagasisaatmisdirektiivi rakendamisaruanne

10-07-2020 LIBE_AM(2020)655606 PE655.606v01-00 LIBE
Tineke STRIK

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 16. juuli 2020

10-07-2020 LIBE_OJ(2020)07-16_1 PE655.642v01-00 LIBE

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–290 - Raporti projekt Dublini III määruse rakendamine

08-07-2020 LIBE_AM(2020)654089 PE654.089v01-00 LIBE
Fabienne KELLER

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–289 - Raporti projekt Meediavabaduse tugevdamise kohta: ajakirjanike kaitse Euroopas, vihakõne, desinformatsioon ja platvormide roll

07-07-2020 LIBE_AM(2020)654073 PE654.073v01-00 LIBE
Magdalena ADAMOWICZ

ARVAMUSE PROJEKT kliimamuutuste mõju kohta arengumaade haavatavatele elanikkonnarühmadele

06-07-2020 LIBE_PA(2020)653786 PE653.786v01-00 LIBE
Saskia BRICMONT

ARVAMUSE PROJEKT uue ELi-Aafrika strateegia ja partnerluse kohta kestliku ja kaasava arengu nimel

03-07-2020 LIBE_PA(2020)654056 PE654.056v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

PROTOKOLL - Esmaspäev, 16. detsember 2019

02-07-2020 LIBE_PV(2019)12-16-1 PE645.101v01-00 LIBE

RAPORTI PROJEKT ELi demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste mehhanismi loomise kohta

01-07-2020 LIBE_PR(2020)653810 PE653.810v01-00 LIBE
Michal ŠIMEČKA

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 6. juuli 2020

01-07-2020 LIBE_OJ(2020)07-06_1 PE654.020v01-00 LIBE

PROTOKOLL - Neljapäev, 4. juuni 2020

25-06-2020 LIBE_PV(2020)06-04-1 PE652.653v01-00 LIBE

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–267 - Raporti projekt Digiteenuste õigusakt ja põhiõigustega seoses tekkivad probleemid

24-06-2020 LIBE_AM(2020)653762 PE653.762v02-00 LIBE
Kris PEETERS

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 2. juuli 2020

24-06-2020 LIBE_OJ(2020)07-02_1 PE653.952v01-00 LIBE

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 29. juuni 2020

24-06-2020 LIBE_OJ(2020)06-29_1 PE653.961v01-00 LIBE

Arvamus 2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekti nr 5 kohta: Pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade toetamise jätkamine Jordaanias, Liibanonis ja Türgis seoses Süüria kriisiga

23-06-2020 LIBE_AL(2020)653855 PE653.855v01-00 LIBE
Gwendoline DELBOS-CORFIELD

PROTOKOLL - Neljapäev, 23. aprill 2020

16-06-2020 LIBE_PV(2020)04-23-1 PE650.545v01-00 LIBE

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–116 - Arvamuse projekt Tehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia eetiliste aspektide raamistik

16-06-2020 LIBE_AM(2020)653783 PE653.783v01-00 LIBE
Assita KANKO

PÄEVAKORRA PROJEKT - Teisipäev, 23. juuni 2020

16-06-2020 LIBE_OJ(2020)06-23_1 PE653.824v01-00 LIBE

RAPORTI PROJEKT Dublini III määruse rakendamise kohta

15-06-2020 LIBE_PR(2020)648425 PE648.425v02-00 LIBE
Fabienne KELLER

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–286 - Raporti projekt Raport romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate rakendamise kohta: negatiivsete hoiakutega võitlemine roma taustaga inimeste suhtes Euroopas

15-06-2020 LIBE_AM(2020)653790 PE653.790v01-00 LIBE
Romeo FRANZ

PROTOKOLL - Teisipäev, 12. mai 2020

11-06-2020 LIBE_PV(2020)05-12-1 PE652.331v01-00 LIBE

RAPORTI PROJEKT tagasisaatmisdirektiivi rakendamise kohta

09-06-2020 LIBE_PR(2020)653716 PE653.716v01-00 LIBE
Tineke STRIK

PÄEVAKORRA PROJEKT - Esmaspäev, 15. juuni 2020

09-06-2020 LIBE_OJ(2020)06-15_1 PE653.744v01-00 LIBE

RAPORTI PROJEKT tehisintellekti kohta kriminaalõiguses ning tehisintellekti politsei ja kohtuasutuste poolt kriminaalasjades kasutamise kohta

08-06-2020 LIBE_PR(2020)652625 PE652.625v01-00 LIBE
Petar VITANOV

ARVAMUSE PROJEKT tehisintellektiga seonduvate küsimuste kohta, mis puudutavad rahvusvahelise õiguse tõlgendamist ja kohaldamist, niivõrd kui see mõjutab Euroopa Liitu tsiviil- ja sõjalise kasutuse vallas ning riigi pädevust väljaspool kriminaalõiguse kohaldamisala

05-06-2020 LIBE_PA(2020)652639 PE652.639v01-00 LIBE
Patryk JAKI

PROTOKOLL - Neljapäev, 7. mai 2020

04-06-2020 LIBE_PV(2020)05-07-1 PE650.728v01-00 LIBE

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 11. juuni 2020

04-06-2020 LIBE_OJ(2020)06-11_1 PE652.610v01-00 LIBE

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–254 - Raporti projekt Poola Vabariigi poolt õigusriigi põhimõtte olulise rikkumise ilmse ohu järeldamine

29-05-2020 LIBE_AM(2020)652541 PE652.541v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–90 - Raporti projekt Soovitus võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja Uus-Meremaa ametiasutuste vahel, kelle pädevusse kuulub võitlemine raske kuritegevuse ja terrorismiga

28-05-2020 LIBE_AM(2020)652503 PE652.503v01-00 LIBE
Annalisa TARDINO

PÄEVAKORRA PROJEKT - Neljapäev, 4. juuni 2020

28-05-2020 LIBE_OJ(2020)06-04_1 PE652.515v01-00 LIBE

ARVAMUS soovituste kohta läbirääkimisteks uue partnerluse üle Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga

27-05-2020 LIBE_AD(2020)650591 PE650.591v02-00 LIBE
Loránt VINCZE