Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Olukord Ungaris (vastavalt Euroopa Parlamendi 17. mai 2017. aasta resolutsioonile)

2017/2131(INL) Seadusandliku algatuse menetlus
LIBE

[Verts/ALE]

vastutav komisjon

Direktiivi 2011/36/EL, milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset, rakendamine

2020/2029(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
FEMM LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D] María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS [Renew]

vastutav komisjon

Digiteenuste õigusakt ja põhiõigustega seoses tekkivad probleemid

2020/2022(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
LIBE

Kris PEETERS [PPE]

vastutav komisjon

Tehisintellekt kriminaalõiguses ning selle kasutamine politsei ja kohtuasutuste poolt kriminaalasjus

2020/2016(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
LIBE

Tudor CIUHODARU [S&D]

vastutav komisjon

Raport romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate rakendamise kohta: negatiivsete hoiakutega võitlemine roma taustaga inimeste suhtes Euroopas

2020/2011(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
LIBE

Romeo FRANZ [Verts/ALE]

vastutav komisjon, tõhustatud koostöö

Seadusliku töörände uued viisid

2020/2010(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
LIBE

Miriam DALLI [S&D]

vastutav komisjon, tõhustatud koostöö

Meediavabaduse tugevdamine: ajakirjanike kaitse Euroopas, vihakõne, desinformatsioon ja platvormide roll

2020/2009(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
LIBE

Magdalena ADAMOWICZ [PPE]

vastutav komisjon, tõhustatud koostöö

Rakendusotsus sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Ühendkuningriigiga

2019/0819(CNS) * Nõuandemenetlus
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D]

vastutav komisjon

Tagasisaatmisdirektiivi rakendamisaruanne

2019/2208(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
LIBE

Tineke STRIK [Verts/ALE]

vastutav komisjon

Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra rakendamine

2019/2207(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
LIBE

Javier ZARZALEJOS [PPE]

vastutav komisjon