Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Euroopa Liidu ja Seišelli Vabariigi vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping ja selle rakendusprotokoll (2020-2026)

2020/0002(NLE) Õigusloomevälised menetlused
PECH

Caroline ROOSE [Verts/ALE]

vastutav komisjon

Senegali Vabariigi ja Euroopa Liidu vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokoll - Muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek nõusolekumenetluse raames

2019/0226M(NLE) Õigusloomevälised menetlused
PECH

Izaskun BILBAO BARANDICA [Renew]

vastutav komisjon

Atlandi ookeani idaosa ja Vahemere hariliku tuuni varude majandamise mitmeaastane kava, määruste (EÜ) nr 1936/2001, (EL) 2017/2107 ja (EL) 2019/833 muutmine ning määruse (EL) 2016/1627 kehtetuks tunnistamine

2019/0272(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
PECH

Giuseppe FERRANDINO [S&D]

vastutav komisjon

Vahemere kalavarude taastamine: hinnang ja järgmised sammud

2019/2178(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
PECH

Raffaele STANCANELLI [ECR]

vastutav komisjon

Lossimiskohustuse eesmärkide täitmise tagamine ühise kalanduspoliitika artikli 15 alusel

2019/2177(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
PECH

vastutav komisjon

Merevee tõusva temperatuuri tagajärjed kalavarudele ja kalandusele

2019/2163(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
PECH

Rosanna CONTE [ID]

vastutav komisjon

Kalarohke meri? Meetmed kalavarude taastamiseks maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tasemest kõrgemale, sealhulgas kalavarude taastamise piirkonnad ja merekaitsealad

2019/2162(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
PECH

Caroline ROOSE [Verts/ALE]

vastutav komisjon

Kalurid tuleviku poolt: töötajate uue põlvkonna ligimeelitamine kalandussektorisse ja töökohtade loomine rannikukogukondades

2019/2161(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
PECH

Manuel PIZARRO [S&D]

vastutav komisjon

Mereprügi mõju kalandussektorile

2019/2160(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
PECH

Catherine CHABAUD [Renew]

vastutav komisjon

Musta mere kalandussektori probleemid ja võimalused

2019/2159(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
PECH

Ivo HRISTOV [S&D]

vastutav komisjon