Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Euroopan yhteisön ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusiminen

2020/0016(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
ITRE

vastaava

Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan hallituksen välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusiminen

2020/0015(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
ITRE

vastaava

Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivojen tarkistaminen

2020/2549(RSP) Päätöslauselma ajankohtaisesta aiheesta, 78, 81, 103, 108, 115 art.
ITRE

Cristian-Silviu BUŞOI [PPE]

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä asuinrakennuksiin tarkoitettujen ilmanvaihtokoneiden energiamerkinnän osalta annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 1254/2014 tiettyjen kielitoisintojen oikaisemisesta

2020/2526(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ITRE

vastaava

Kattava EU:n lähestymistapa energian varastointiin

2019/2189(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
ITRE

Claudia GAMON [Renew]

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 347/2013 muuttamisesta vahvistamalla unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista

2019/2907(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ITRE

vastaava

Maailmanlaajuista siviilisatelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevaan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekeminen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta Bulgarian tasavallan, Kroatian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

2019/0207(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
ITRE

vastaava

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (uudelleenlaadittu toisinto)

2019/0151(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
ITRE

Marisa MATIAS [GUE/NGL]

vastaava, tehostettu yhteistyö

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) strateginen innovaatio-ohjelma vuosiksi 2021–2027: Euroopan innovointikyvyn ja -valmiuksien edistäminen

2019/0152(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
ITRE

Maria da Graça CARVALHO [PPE]

vastaava, tehostettu yhteistyö

Maailmanlaajuista siviilisatelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevaan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekeminen, jotta Bulgarian tasavallan, Kroatian tasavallan ja Romanian liittyminen Euroopan unioniin voidaan ottaa huomioon, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta

2018/0429(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
ITRE

vastaava