Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus ja sen täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja (2020–2026)

2020/0002(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
PECH

Caroline ROOSE [Verts/ALE]

vastaava

Senegalin tasavallan ja Euroopan unionin välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja - Päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön (hyväksyntämenettely)

2019/0226M(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
PECH

Izaskun BILBAO BARANDICA [Renew]

vastaava

Tonnikalan monivuotisen hoitosuunnitelman vahvistaminen Itä-Atlantilla ja Välimerellä, asetusten (EY) N:o 1936/2001, (EU) 2017/2107 ja (EU) 2019/833 muuttaminen sekä asetuksen (EU) 2016/1627 kumoaminen

2019/0272(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
PECH

Giuseppe FERRANDINO [S&D]

vastaava

Kalakantojen elvyttäminen Välimerellä: arviointi ja seuraavat vaiheet

2019/2178(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
PECH

Raffaele STANCANELLI [ECR]

vastaava

Yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevan asetuksen 15 artiklan mukaisen purkamisvelvoitteen tavoitteiden varmistaminen

2019/2177(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
PECH

vastaava

Meriveden lämpötilan nousun seuraukset kalakannoille ja kalataloudelle

2019/2163(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
PECH

Rosanna CONTE [ID]

vastaava

Enemmän kaloja meressä? Toimenpiteet, joilla edistetään kalakantojen elpymistä yli kestävän enimmäistuoton (MSY), mukaan lukien kalakantojen elvyttämisalueet ja merelliset suojelualueet

2019/2162(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
PECH

Caroline ROOSE [Verts/ALE]

vastaava

Tulevaisuuden kalastajat: uuden työvoimasukupolven houkutteleminen kalastusalalle ja työpaikkojen luominen rannikkoyhdyskuntiin

2019/2161(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
PECH

Manuel PIZARRO [S&D]

vastaava

Merten roskaantumisen vaikutukset kalatalouteen

2019/2160(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
PECH

Catherine CHABAUD [Renew]

vastaava

Mustanmeren kalastusalan haasteet ja mahdollisuudet

2019/2159(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
PECH

Ivo HRISTOV [S&D]

vastaava