Please fill this field

Cur i láthair

Roinntear na Feisirí idir 20 buanchoiste speisialaithe.

Déanann na coistí sin tograí reachtacha a threorú trí thuarascálacha a ghlacadh, leasuithe a mholadh ag an suí iomlánach agus foireann chaibidlíochta a cheapadh chun caibidlíocht a dhéanamh leis an gComhairle maidir le reachtaíocht AE. Déanann siad freisin tuarascálacha féintionscnaimh a ghlacadh, éisteachtaí le saineolaithe a eagrú agus imscrúdú ar chomhlachtaí agus ar institiúidí eile AE.

Bíonn coiste comhdhéanta d'idir 27 agus 81 lánchomhalta agus líon coibhéiseach de chomhaltaí ionadacha.

Toghann gach coiste cathaoirleach agus suas go dtí ceathrar leaschathaoirleach as measc a lánchomhaltaí, arb é atá iontu le chéile an 'biúró coiste' ar feadh téarma dhá bhliain go leith. Léiríonn comhdhéanamh polaitiúil na gcoistí comhdhéanamh an tionóil iomlánaigh.

Is féidir leis an bParlaimint freisin fochoistí agus coistí sealadacha speisialta a chur ar bun chun déileáil le saincheisteanna sainiúla, agus cumhachtaítear dó coistí fiosrúcháin a chur ar fáil chun sáruithe líomhnaithe nó drochriarachán i dtaca le dlí AE a imscrúdú.

Ag an céim idir-réitigh, cuirtear Coiste Idir-réitigh sainiúil ar bun.

Is sa Bhruiséil, de ghnáth, athagann na coistí parlaiminteacha le chéile agus tacaíonn rúnaíocht lena gcuid oibre. Tionóltar a ndíospóireachtaí go poiblí agus, i bprionsabal, déantar sruthú gréasáin orthu.

Déanann Cathaoirligh na gCoistí obair na gcoistí a chomhordú ag Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí.

Coistí speisialta

Féadfaidh an Pharlaimint, tráth ar bith, coistí sealadacha a chur ar bun maidir le saincheisteanna sainiúla. Tá sainordú 12 mhí ag na coistí speisialta seo, a fhéadfar a fhadú.

Coistí fiosrúcháin

Féadfaidh an Pharlaimint coistí fiosrúcháin a chur ar bun chun imscrúdú a dhéanamh ar sháruithe ar dhlí an Aontais nó ar dhrochriarachán líomhnaithe i gcur i bhfeidhm dhlí an Aontais.
Tá cumhachtaí na gcoistí seo bunaithe ar na forálacha lena rialaítear feidhmiú cheart fiosrúcháin Pharlaimint na hEorpa.

Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí

Is é atá i gComhdháil Chathaoirligh na gCoistí cathaoirligh na mbuanchoistí nó na gcoistí speisialta go léir. Toghann sé a chathaoirleach as measc a chomhaltaí ar feadh téarma dhá bhliain go leith.
Is é an comhlacht polaitiúil a dhéanann comhordú ar obair na gcoistí agus a áirithíonn go mbíonn comhar rianúil eatarthu. Déanann sé moltaí a chur faoi bhráid Chomhdháil na nUachtarán faoi obair na gcoistí agus faoi chlár oibre na bpáirtseisiún.

Coiste Idir-réitigh

Is é an t-idir-réiteach an tríú céim, agus an chéim dheiridh, den Ghnáthnós Imeachta Reachtach (GIR), ar a dtugtar 'comhchinnteoireacht' freisin. Déantar an nós imeachta idir-réitigh a oscailt mura bhformheasann an Chomhairle leasuithe uile na Parlaiminte ar an dara léamh.

Is é a bhíonn sa Choiste Idir-réitigh dhá thoscaireacht: toscaireacht na Comhairle a bhíonn comhdhéanta d'ionadaí amháin ó gach Ballstát (airí agus a n-ionadaithe), agus toscaireacht na Parlaiminte a bhíonn comhdhéanta de líon comhionann Feisirí. Bíonn an Coiste Idir-réitigh freagrach as 'téacs comhpháirteach' a tharraingt suas, téacs a chaithfidh an Pharlaimint agus an Chomhairle araon é a fhormhuiniú ansin.