Please fill this field

Najnoviji dokumenti

Neki dokumenti možda nisu dostupni na vašem jeziku pa će vam automatski biti predložena druga jezična verzija. Svaka jezična verzija prikazana je svojim simbolom. (e.g.: FR ).

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 15. listopada 2020.

15-10-2020 CONT_OJ(2020)10-15_2 PE658.910v02-00 AGRI CONT ENVI

AMANDMANI 1 - 101 - Nacrt mišljenja Utjecaj pravila EU-a na slobodno kretanje radnika i usluga: mobilnost radne snage unutar EU-a kao alat za odgovor na potrebe i vještine na tržištu rada

01-10-2020 AGRI_AM(2020)650469 PE650.469v01-00 AGRI
Ruža TOMAŠIĆ

AMANDMANI 1 - 97 - Nacrt mišljenja Starenje Starog kontinenta – mogućnosti i izazovi povezani s politikom starenja poslije 2020.

30-09-2020 AGRI_AM(2020)658730 PE658.730v01-00 AGRI
Luke Ming FLANAGAN

MIŠLJENJE s preporukama Komisiji o pravnom okviru EU-a za zaustavljanje i poništavanje globalnog krčenja šuma koje je uzrokovao EU

24-09-2020 AGRI_AD(2020)650488 PE650.488v02-00 AGRI
Martin HÄUSLING

MIŠLJENJE o novoj strategiji za europske MSP-ove

24-09-2020 AGRI_AD(2020)652568 PE652.568v02-00 AGRI
Pina PICIERNO

MIŠLJENJE o Nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2021.

24-09-2020 AGRI_AD(2020)653892 PE653.892v02-00 AGRI
Petri SARVAMAA

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

24-09-2020 AGRI_AB(2020)657500 PE657.500v01-00 AGRI
Petri SARVAMAA

NACRT MIŠLJENJA o novom akcijskom planu za kružno gospodarstvo

22-09-2020 AGRI_PA(2020)657453 PE657.453v01-00 AGRI
Claude GRUFFAT

NACRT MIŠLJENJA o preokretanju demografskih trendova u regijama EU-a uz pomoć instrumenata kohezijske politike

18-09-2020 AGRI_PA(2020)657414 PE657.414v01-00 AGRI
Mazaly AGUILAR

ZAPISNIK - Četvrtak, 11. lipnja 2020.

17-09-2020 AGRI_PV(2020)06-11-1 PE653.862v01-00 AGRI

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 22. lipnja 2020.

17-09-2020 AGRI_PV(2020)06-22-1 PE653.885v01-00 AGRI

ZAPISNIK - Srijeda, 15. srpnja 2020.

17-09-2020 AGRI_PV(2020)07-15-1 PE655.692v01-00 AGRI

AMANDMANI 1 - 68 - Nacrt mišljenja Uspostava strategije EU-a za održivi turizam

14-09-2020 AGRI_AM(2020)657301 PE657.301v02-00 AGRI
Marlene MORTLER

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju okvira za postizanje klimatske neutralnosti i o izmjeni Uredbe (EU) br. 2018/1999 (Europski propis o klimi)

08-09-2020 AGRI_AD(2020)650646 PE650.646v02-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

MIŠLJENJE o novoj strategiji EU-a i Afrike: partnerstvo za održiv i uključiv razvoj

08-09-2020 AGRI_AD(2020)652519 PE652.519v02-00 AGRI
Manuel BOMPARD

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 7. rujna 2020.

07-09-2020 AGRI_OJ(2020)09-07_1 PE657.155v02-00 AGRI

NACRT MIŠLJENJA o starenju Starog kontinenta – mogućnosti i izazovi povezani s politikom starenja poslije 2020.

07-09-2020 AGRI_PA(2020)657234 PE657.234v01-00 AGRI
Luke Ming FLANAGAN

AMANDMANI 1 - 69 - Nacrt mišljenja Godišnji proračun Europske unije za financijsku godinu 2021. – svi dijelovi

28-08-2020 AGRI_AM(2020)655968 PE655.968v01-00 AGRI
Petri SARVAMAA

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 2. rujna 2020.

27-08-2020 AGRI_OJ(2020)09-02_1 PE655.951v01-00 AGRI

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 6. srpnja 2020. - Utorak, 7. srpnja 2020.

24-08-2020 AGRI_PV(2020)07-06-1 PE655.619v01-00 AGRI

MIŠLJENJE o Planu ulaganja za održivu Europu – Kako financirati zeleni plan

09-07-2020 AGRI_AD(2020)650723 PE650.723v02-00 AGRI
Salvatore DE MEO

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 15. srpnja 2020.

08-07-2020 AGRI_OJ(2020)07-15_1 PE654.099v01-00 AGRI

NACRT MIŠLJENJA o općem proračunu Europske unije za financijsku godinu 2021. – svi dijelovi

03-07-2020 AGRI_PA(2020)653892 PE653.892v01-00 AGRI
Petri SARVAMAA

AMANDMANI 1 - 23 - Nacrt izvješća Jednakovrijednost pregleda usjeva na terenu koji se provode u Ukrajini na sjemenskim usjevima žitarica i jednakovrijednost sjemena žitarica proizvedenog u Ukrajini

03-07-2020 AGRI_AM(2020)653996 PE653.996v01-00 AGRI
Veronika VRECIONOVÁ

AMANDMANI 1 - 88 - Nacrt mišljenja Europska podatkovna strategija

01-07-2020 AGRI_AM(2020)653991 PE653.991v01-00 AGRI
Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

ZAPISNIK - Srijeda, 15. travnja 2020.

30-06-2020 AGRI_PV(2020)04-15-1 PE650.483v02-00 AGRI

AMANDMANI 1 - 86 - Nacrt mišljenja A new strategy for European SMEs

30-06-2020 AGRI_AM(2020)653966 PE653.966v01-00 AGRI
Pina PICIERNO

AMANDMANI 1 - 106 - Nacrt mišljenja Nova strategija EU-a i Afrike: partnerstvo za održiv i uključiv razvoj

29-06-2020 AGRI_AM(2020)653993 PE653.993v01-00 AGRI
Manuel BOMPARD

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 182/2011 o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije

17-06-2020 AGRI_AD(2020)647138 PE647.138v02-00 AGRI
Bronis ROPĖ

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za pravednu tranziciju

16-06-2020 AGRI_AD(2020)648613 PE648.613v02-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

ZAPISNIK - Utorak, 26. svibnja 2020.

16-06-2020 AGRI_PV(2020)05-26-1 PE653.755v01-00 AGRI

AMANDMANI 1 – 58 - Draft opinion Plan ulaganja za održivu Europu – Kako financirati zeleni plan

16-06-2020 AGRI_AM(2020)653799 PE653.799v01-00 AGRI
Salvatore DE MEO

NACRT MIŠLJENJA o europskoj vodećoj ulozi u digitalnom dobu i pristupu EU-a umjetnoj inteligenciji

16-06-2020 AGRI_PA(2020)653821 PE653.821v01-00 AGRI
Ivo HRISTOV

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 22. lipnja 2020.

16-06-2020 AGRI_OJ(2020)06-22_1 PE653.827v01-00 AGRI

AMANDMANI 32 – 242 - Nacrt mišljenja Uspostavljanje okvira za postizanje klimatske neutralnosti i izmjena Uredbe (EU) 2018/1999 (Europski propis o klimi)

15-06-2020 AGRI_AM(2020)652514 PE652.514v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

AMANDMANI 243 - 478 - Nacrt mišljenja Uspostavljanje okvira za postizanje klimatske neutralnosti i izmjena Uredbe (EU) 2018/1999 (Europski propis o klimi)

15-06-2020 AGRI_AM(2020)653805 PE653.805v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

AMANDMANI 479 - 485 - Nacrt mišljenja Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju okvira za postizanje klimatske neutralnosti i o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1999 (Europski propis o klimi)

15-06-2020 AGRI_AM(2020)653806 PE653.806v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

ZAPISNIK - Utorak, 28. travnja 2020.

12-06-2020 AGRI_PV(2020)04-27-1 PE650.631v01-00 AGRI

ZAPISNIK - Četvrtak, 30. travnja 2020.

12-06-2020 AGRI_PV(2020)04-30-1 PE650.674v01-00 AGRI

ZAPISNIK - Četvrtak, 7. svibnja 2020.

12-06-2020 AGRI_PV(2020)05-07-1 PE652.270v01-00 AGRI

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 11. svibnja 2020.

12-06-2020 AGRI_PV(2020)05-11-1 PE652.318v01-00 AGRI

ZAPISNIK - Srijeda, 20. svibnja 2020.

12-06-2020 AGRI_PV(2020)05-20-1 PE652.454v01-00 AGRI

ZAPISNIK - Utorak, 2. lipnja 2020.

12-06-2020 AGRI_PV(2020)06-02-1 PE653.719v01-00 AGRI

AMANDMANI 1 - 302 - Nacrt izvješća Europska strategija za šume - daljnji koraci

11-06-2020 AGRI_AM(2020)650371 PE650.371v02-00 AGRI
Petri SARVAMAA

AMANDMANI 303 - 482 - Nacrt izvješća Europska strategija za šume - daljnji koraci

11-06-2020 AGRI_AM(2020)650406 PE650.406v02-00 AGRI
Petri SARVAMAA

NACRT MIŠLJENJA o europskoj strategiji za podatke

08-06-2020 AGRI_PA(2020)652570 PE652.570v01-00 AGRI
Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

NACRT IZVJEŠĆA o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća 2003/17/EZ u pogledu jednakovrijednosti pregleda usjeva na terenu koji se provode u Ukrajini na sjemenskim usjevima žitarica i jednakovrijednosti sjemena žitarica proizvedenog u Ukrajini

05-06-2020 AGRI_PR(2020)652324 PE652.324v01-00 AGRI
Veronika VRECIONOVÁ

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 11. lipnja 2020.

05-06-2020 AGRI_OJ(2020)06-11_1 PE652.644v01-00 AGRI

AMANDMANI 1 - 135 - Nacrt mišljenja Pravni okvir EU-a za zaustavljanje i preokretanje trenda globalnog krčenja šuma povezanog s EU-om

04-06-2020 AGRI_AM(2020)652511 PE652.511v01-00 AGRI
Martin HÄUSLING

MIŠLJENJE o ulozi EU-a u zaštiti i obnovi svjetskih šuma

03-06-2020 AGRI_AD(2020)648361 PE648.361v02-00 AGRI
Juozas OLEKAS

NACRT MIŠLJENJA o novoj strategiji EU-a i Afrike: partnerstvo za održiv i uključiv razvoj

02-06-2020 AGRI_PA(2020)652519 PE652.519v01-00 AGRI
Manuel BOMPARD

NACRT MIŠLJENJA o uspostavi strategije EU-a za održivi turizam

02-06-2020 AGRI_PA(2020)652559 PE652.559v01-00 AGRI
Marlene MORTLER

NACRT MIŠLJENJA o novoj strategiji za europske MSP-ove

02-06-2020 AGRI_PA(2020)652568 PE652.568v01-00 AGRI
Pina PICIERNO

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 2. lipnja 2020.

27-05-2020 AGRI_OJ(2020)06-02_1 PE652.508v01-00 AGRI

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 26. svibnja 2020.

19-05-2020 AGRI_OJ(2020)05-26_1 PE652.401v01-00 AGRI

NACRT MIŠLJENJA o Planu ulaganja za održivu Europu – Kako financirati zeleni plan

14-05-2020 AGRI_PA(2020)650723 PE650.723v01-00 AGRI
Salvatore DE MEO

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 20. svibnja 2020.

13-05-2020 AGRI_OJ(2020)05-20_1 PE652.286v01-00 AGRI

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju okvira za postizanje klimatske neutralnosti i o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1999 (Europski propis o klimi)

06-05-2020 AGRI_PA(2020)650646 PE650.646v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 11. svibnja 2020.

06-05-2020 AGRI_OJ(2020)05-11_1 PE650.679v01-00 AGRI

AMANDMANI 16 - 272 - Nacrt mišljenja Uspostava Fonda za pravednu tranziciju

05-05-2020 AGRI_AM(2020)650653 PE650.653v01-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 7. svibnja 2020.

04-05-2020 AGRI_OJ(2020)05-07_1 PE650.640v01-00 AGRI

NACRT MIŠLJENJA s preporukama Komisiji o pravnom okviru EU-a za zaustavljanje i poništavanje globalnog krčenja šuma koje je uzrokovao EU

28-04-2020 AGRI_PA(2020)650488 PE650.488v01-00 AGRI
Martin HÄUSLING

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 30. travnja 2020.

24-04-2020 AGRI_OJ(2020)04-30_1 PE650.550v01-00 AGRI

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 28. travnja 2020.

23-04-2020 AGRI_OJ(2020)04-27_1 PE650.531v01-00 AGRI

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 15. travnja 2020.

08-04-2020 AGRI_OJ(2020)04-15_1 PE650.409v01-00 AGRI

AMANDMANI 1 - 108 - Nacrt mišljenja Pojačanje djelovanja EU-a za zaštitu i obnovu svjetskih šuma

02-04-2020 AGRI_AM(2020)650344 PE650.344v01-00 AGRI
Juozas OLEKAS

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za pravednu tranziciju

01-04-2020 AGRI_PA(2020)648613 PE648.613v01-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

NACRT MIŠLJENJA o utjecaju pravila EU-a na slobodno kretanje radnika i usluga: mobilnost radne snage unutar EU-a kao sredstvo za usklađivanje potreba i vještina na tržištu rada

01-04-2020 AGRI_PA(2020)648630 PE648.630v01-00 AGRI
Ruža TOMAŠIĆ

Mišljenje o smjernicama za proračun za 2021. – dio III.

30-03-2020 AGRI_AL(2020)648511 PE648.511v01-00 AGRI
Norbert LINS

Mišljenje o sigurnosnoj mreži za zaštitu korisnika programa EU-a: donošenje rezervnog plana za VFO

30-03-2020 AGRI_AL(2020)648638 PE648.638v01-00 AGRI
Norbert LINS

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 12. ožujka 2020.

12-03-2020 AGRI_OJ(2020)03-12_1 PE648.484v02-00 AGRI

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 17. veljače 2020. - Utorak, 18. veljače 2020.

05-03-2020 AGRI_PV(2020)02-17-1 PE648.355v01-00 AGRI

AMANDMANI 106 - 314 - Nacrt izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju određenih prijelaznih odredbi za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godini 2021. i izmjeni uredbi (EU) br. 228/2013, (EU) br. 229/2013 i (EU) br. 1308/2013 u pogledu sredstava i njihove raspodjele u godini 2021. i izmjeni uredbi (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu njihovih sredstava i primjene u godini 2021.

02-03-2020 AGRI_AM(2020)648383 PE648.383v01-00 AGRI
Elsi KATAINEN