Trenutno u izradi


U prikazu tekućeg rada navedeni su zakonodavni postupci koji su trenutačno u tijeku u svakom odboru. U svakoj stavci naznačena je vrsta postupka, ime izvjestitelja, kao i je li odbor imenovan nadležnim odborom ili je od njega zatraženo mišljenje. Stavke također sadrže poveznicu na Zakonodavni opservatorij, u kojem su prikazane detaljne informacije o postupku, uključujući i sve pripadajuće dokumente. Kada razmatranje postupka završi na razini odbora o njemu se glasuje na plenarnoj sjednici, nakon čega se smatra zaključenim.

Pretraži

Stari kontinent sve više stari - mogućnosti i izazovi povezani s politikom starenja nakon 2020.

2020/2008(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
EMPL

Nadležni odbor

Utjecaj pravila EU-a na slobodno kretanje radnika i usluga: mobilnost radne snage unutar EU-a kao alat za odgovor na potrebe i vještine na tržištu rada

2020/2007(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
EMPL

Nadležni odbor, pojačana suradnja

Kvalitetna pripravništva u EU-u

2020/2005(INL) Postupak zakonodavne inicijative
EMPL

Nadležni odbor

Strategija EU-a za osobe s invaliditetom za razdoblje nakon 2020.

2019/2975(RSP) Rezolucija, članci 78., 81., 103., 108., 115.
EMPL

Marc ANGEL [S&D] Katrin LANGENSIEPEN [Verts/ALE] Elżbieta RAFALSKA [ECR] Radka MAXOVÁ [Renew] José GUSMÃO [GUE/NGL] Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ [ECR] Stelios KYMPOUROPOULOS [PPE]

Nadležni odbor

Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća uspostavom višegodišnjeg ponavljajućeg planiranja

2019/2997(DEA) Postupak delegiranih akata
EMPL

Nadležni odbor

Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem broja i naziva varijabli za područje radne snage

2019/2996(DEA) Postupak delegiranih akata
EMPL

Nadležni odbor

Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem broja i naziva varijabli za područje dohotka i životnih uvjeta

2019/2995(DEA) Postupak delegiranih akata
EMPL

Nadležni odbor

Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: Aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2020.

2019/2212(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
EMPL

Klára DOBREV [S&D]

Nadležni odbor, pojačana suradnja

Evaluacija programa EaSI u sredini programskog razdoblja

2019/2203(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
EMPL

Nadležni odbor

Revizija Direktive o osnivanju Europskog radničkog vijeća

2019/2183(INL) Postupak zakonodavne inicijative
EMPL

Nadležni odbor