Please fill this field

Najnoviji dokumenti

Neki dokumenti možda nisu dostupni na vašem jeziku pa će vam automatski biti predložena druga jezična verzija. Svaka jezična verzija prikazana je svojim simbolom. (e.g.: FR ).

DRAFT AGENDA - Monday, 26 October 2020 EN

20-10-2020 CJ01_OJ(2020)10-26_1 PE659.050v01-00 FEMM LIBE

OPINION on the impact of climate change on vulnerable populations in developing countries EN

19-10-2020 LIBE_AD(2020)653786 PE653.786v02-00 LIBE
Saskia BRICMONT

DRAFT REPORT on New Avenues for Legal Labour Migration EN

09-10-2020 LIBE_PR(2020)657255 PE657.255v01-00 LIBE
Miriam DALLI

DRAFT OPINION on the report on the effects of climate change on human rights and the role of environmental defenders on this matter EN

09-10-2020 LIBE_PA(2020)658863 PE658.863v01-00 LIBE
Lena DÜPONT

OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2021 EN

07-10-2020 LIBE_AD(2020)654091 PE654.091v02-00 LIBE
Karlo RESSLER

AMENDMENTS 1 - 235 - Draft report The Implementation of the European Arrest Warrant and the Surrender Procedures between Member States EN

07-10-2020 LIBE_AM(2020)658878 PE658.878v01-00 LIBE
Javier ZARZALEJOS

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 15. listopada 2020.

07-10-2020 LIBE_OJ(2020)10-15_1 PE658.890v01-00 LIBE

ZAPISNIK - Četvrtak, 10. rujna 2020.

05-10-2020 LIBE_PV(2020)09-10-1 PE657.303v01-00 LIBE

DRAFT OPINION on liability of companies for environmental damage EN

05-10-2020 LIBE_PA(2020)658919 PE658.919v01-00 LIBE
Saskia BRICMONT

AMANDMANI 38 - 96 - Nacrt izvješća Utvrđivanje uvjeta za pristup drugim informacijskim sustavima EU-a i izmjena Uredbe (EU) 2018/1862 i Uredbe (EU) 2018/xxx [ECRIS-TCN]

01-10-2020 LIBE_AM(2020)658804 PE658.804v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

AMANDMANI 52 - 135 - Nacrt izvješća Utvrđivanje uvjeta za pristup drugim informacijskim sustavima EU-a za potrebe ETIAS-a i izmjena Uredbe (EU) 2018/1240, Uredbe (EZ) br. 767/2008, Uredbe (EU) 2017/2226 i Uredbe (EU) 2018/1861

01-10-2020 LIBE_AM(2020)658805 PE658.805v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

MIŠLJENJE o novoj strategiji EU-a i Afrike: partnerstvo za održiv i uključiv razvoj

29-09-2020 LIBE_AD(2020)654056 PE654.056v02-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

NACRT MIŠLJENJA o provedbi Direktive Vijeća 2000/78/EZ o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja u svjetlu Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom

29-09-2020 LIBE_PA(2020)658775 PE658.775v01-00 LIBE
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

AMANDMANI 120 - 754 - Nacrt izvješća Zajednički standardi i postupci država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (preinaka)

28-09-2020 LIBE_AM(2020)658738 PE658.738v01-00 LIBE
Tineke STRIK

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 1. listopada 2020.

25-09-2020 LIBE_OJ(2020)10-01_1 PE658.716v01-00 LIBE

MIŠLJENJE s preporukama Komisiji o okviru etičkih aspekata umjetne inteligencije, robotike i s njima povezanih tehnologija

23-09-2020 LIBE_AD(2020)652296 PE652.296v02-00 LIBE
Assita KANKO

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 LIBE_AB(2020)657488 PE657.488v01-00 LIBE
Karlo RESSLER

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 22. rujna 2020.

22-09-2020 DROI_OJ(2020)09-22_1 PE657.309v01-00 LIBE DROI

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 24. rujna 2020.

17-09-2020 LIBE_OJ(2020)09-24_1 PE657.411v01-00 LIBE

AMANDMANI 1 - 131 - Nacrt mišljenja Utjecaj klimatskih promjena na osjetljive skupine stanovništva u zemljama u razvoju

14-09-2020 LIBE_AM(2020)657277 PE657.277v02-00 LIBE
Saskia BRICMONT

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 10. rujna 2020.

10-09-2020 LIBE_OJ(2020)09-10_1 PE657.188v02-00 LIBE

NACRT IZVJEŠĆA o provedbi Europskog uhidbenog naloga i postupaka predaje između država članica

03-09-2020 LIBE_PR(2020)655688 PE655.688v01-00 LIBE
Javier ZARZALEJOS

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu postupka opoziva

03-09-2020 LIBE_PR(2020)655715 PE655.715v01-00 LIBE
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju uvjeta za pristup drugim informacijskim sustavima EU-a i o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1862 i Uredbe (EU) 2019/816

02-09-2020 LIBE_PR(2020)643218 PE643.218v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju uvjeta za pristup drugim informacijskim sustavima EU-a za potrebe ETIAS-a i izmjeni Uredbe (EU) 2018/1240, Uredbe (EZ) br. 767/2008, Uredbe (EU) 2017/2226 i Uredbe (EU) 2018/1861

02-09-2020 LIBE_PR(2020)655702 PE655.702v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

AMANDMANI 1 – 44 - Nacrt mišljenja Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2021. – svi dijelovi

10-08-2020 LIBE_AM(2020)655893 PE655.893v01-00 LIBE
Karlo RESSLER

AMANDMANI 1 – 82 - Nacrt mišljenja Umjetna inteligencija: pitanja u vezi s tumačenjem i primjenom međunarodnog prava u slučajevima koji se odnose na EU u području civilne i vojne upotrebe te državne vlasti izvan područja primjene kaznenog pravosuđa

28-07-2020 LIBE_AM(2020)654068 PE654.068v01-00 LIBE
Patryk JAKI

AMANDMANI 1 - 337 - Nacrt izvješća o uspostavi mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava

23-07-2020 LIBE_AM(2020)655630 PE655.630v01-00 LIBE
Michal ŠIMEČKA

MIŠLJENJE o strategiji EU-a za rodnu ravnopravnost

22-07-2020 LIBE_AD(2020)648624 PE648.624v02-00 LIBE
Evin INCIR

AMANDMANI 1 - 204 - Nacrt izvješća Umjetna inteligencija u kaznenom pravu i njezina primjena od strane policije i pravosudnih tijela u kaznenim stvarima

17-07-2020 LIBE_AM(2020)655659 PE655.659v01-00 LIBE
Petar VITANOV

AMANDMANI 1 - 86 - Nacrt mišljenja Nova strategija EU-a i Afrike: partnerstvo za održiv i uključiv razvoj

17-07-2020 LIBE_AM(2020)655708 PE655.708v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

MIŠLJENJE o umjetnoj inteligenciji u obrazovnom, kulturnom i audiovizualnom sektoru

16-07-2020 LIBE_AD(2020)650370 PE650.370v03-00 LIBE
Ondřej KOVAŘÍK

MIŠLJENJE s preporukama Komisiji o Aktu o digitalnim uslugama: poboljšanje funkcioniranja jedinstvenog tržišta

16-07-2020 LIBE_AD(2020)650375 PE650.375v02-00 LIBE
Paul TANG

NACRT MIŠLJENJA o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2021.

14-07-2020 LIBE_PA(2020)654091 PE654.091v01-00 LIBE
Karlo RESSLER

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 15. lipnja 2020.

10-07-2020 LIBE_PV(2020)06-15-1 PE653.823v01-00 LIBE

AMANDMANI 1 - 240 - Nacrt izvješća o izvješću o provedbi Direktive o vraćanju

10-07-2020 LIBE_AM(2020)655606 PE655.606v01-00 LIBE
Tineke STRIK

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 16. srpnja 2020.

10-07-2020 LIBE_OJ(2020)07-16_1 PE655.642v01-00 LIBE

AMANDMANI 1 – 290 - Nacrt izvješća o provedbi Dublinske uredbe III

08-07-2020 LIBE_AM(2020)654089 PE654.089v01-00 LIBE
Fabienne KELLER

AMANDMANI 1 - 289 - Nacrt izvješća o jačanju slobode medija: zaštita novinara u Europi, govor mržnje, dezinformiranje i uloga platformi

07-07-2020 LIBE_AM(2020)654073 PE654.073v01-00 LIBE
Magdalena ADAMOWICZ

NACRT MIŠLJENJA o utjecaju klimatskih promjena na osjetljive skupine stanovništva u zemljama u razvoju

06-07-2020 LIBE_PA(2020)653786 PE653.786v01-00 LIBE
Saskia BRICMONT

PROJET D’AVIS o novoj strategiji EU-a i Afrike: partnerstvo za održiv i uključiv razvoj

03-07-2020 LIBE_PA(2020)654056 PE654.056v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 16. prosinca 2019.

02-07-2020 LIBE_PV(2019)12-16-1 PE645.101v01-00 LIBE

NACRT IZVJEŠĆA o uspostavi mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava

01-07-2020 LIBE_PR(2020)653810 PE653.810v01-00 LIBE
Michal ŠIMEČKA

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 6. srpnja 2020.

01-07-2020 LIBE_OJ(2020)07-06_1 PE654.020v01-00 LIBE

ZAPISNIK - Četvrtak, 4. lipnja 2020.

25-06-2020 LIBE_PV(2020)06-04-1 PE652.653v01-00 LIBE

AMANDMANI 1 – 267 - Nacrt mišljenja Akt o digitalnim uslugama i pitanja temeljnih prava

24-06-2020 LIBE_AM(2020)653762 PE653.762v02-00 LIBE
Kris PEETERS

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 2. srpnja 2020.

24-06-2020 LIBE_OJ(2020)07-02_1 PE653.952v01-00 LIBE

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 29. lipnja 2020.

24-06-2020 LIBE_OJ(2020)06-29_1 PE653.961v01-00 LIBE

Mišljenje o nacrtu izmjene proračuna br. 5/2020 za opći proračun za 2020. – nastavak pružanja potpore izbjeglicama i zajednicama domaćinima u Jordanu, Libanonu i Turskoj kao odgovor na sirijsku krizu

23-06-2020 LIBE_AL(2020)653855 PE653.855v01-00 LIBE
Gwendoline DELBOS-CORFIELD

ZAPISNIK - Četvrtak, 23. travnja 2020.

16-06-2020 LIBE_PV(2020)04-23-1 PE650.545v01-00 LIBE

AMANDMANI 1–116 - Nacrt mišljenja Okvir etičkih aspekata umjetne inteligencije, robotike i s njima povezanih tehnologija

16-06-2020 LIBE_AM(2020)653783 PE653.783v01-00 LIBE
Assita KANKO

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 23. lipnja 2020.

16-06-2020 LIBE_OJ(2020)06-23_1 PE653.824v01-00 LIBE

NACRT IZVJEŠĆA o provedbi Dublinske uredbe III

15-06-2020 LIBE_PR(2020)648425 PE648.425v02-00 LIBE
Fabienne KELLER

AMANDMANI 1 - 286 - Nacrt izvješća o provedbi nacionalnih strategija integracije Roma: borba protiv negativnih stavova prema osobama romskog podrijetla u Europi

15-06-2020 LIBE_AM(2020)653790 PE653.790v01-00 LIBE
Romeo FRANZ

ZAPISNIK - Utorak, 12. svibnja 2020.

11-06-2020 LIBE_PV(2020)05-12-1 PE652.331v01-00 LIBE

NACRT IZVJEŠĆA o provedbi Direktive o vraćanju

09-06-2020 LIBE_PR(2020)653716 PE653.716v01-00 LIBE
Tineke STRIK

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 15. lipnja 2020.

09-06-2020 LIBE_OJ(2020)06-15_1 PE653.744v01-00 LIBE

NACRT IZVJEŠĆA o umjetnoj inteligenciji u kaznenom pravu i njezinoj primjeni od strane policije i pravosudnih tijela u kaznenim stvarima

08-06-2020 LIBE_PR(2020)652625 PE652.625v01-00 LIBE
Petar VITANOV

NACRT MIŠLJENJA o umjetnoj inteligenciji: pitanja u vezi s tumačenjem i primjenom međunarodnog prava u slučajevima koji se odnose na EU u području civilne i vojne upotrebe te državne vlasti izvan područja primjene kaznenog pravosuđa

05-06-2020 LIBE_PA(2020)652639 PE652.639v01-00 LIBE
Patryk JAKI

ZAPISNIK - Četvrtak, 7. svibnja 2020.

04-06-2020 LIBE_PV(2020)05-07-1 PE650.728v01-00 LIBE

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 11. lipnja 2020.

04-06-2020 LIBE_OJ(2020)06-11_1 PE652.610v01-00 LIBE

AMANDMANI 1 – 254 - Nacrt izvješća Utvrđivanje da postoji očita opasnost da Republika Poljska teško prekrši vladavinu prava

29-05-2020 LIBE_AM(2020)652541 PE652.541v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

AMANDMANI 1 – 90 - Nacrt izvješća Preporuka za Odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Novog Zelanda o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i novozelandskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma

28-05-2020 LIBE_AM(2020)652503 PE652.503v01-00 LIBE
Annalisa TARDINO

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 4. lipnja 2020.

28-05-2020 LIBE_OJ(2020)06-04_1 PE652.515v01-00 LIBE

MIŠLJENJE o preporukama za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske

27-05-2020 LIBE_AD(2020)650591 PE650.591v02-00 LIBE
Loránt VINCZE

AMANDMANI 1 - 94 - Nacrt mišljenja Strategija EU-a za rodnu ravnopravnost

27-05-2020 LIBE_AM(2020)652467 PE652.467v01-00 LIBE
Evin INCIR

AMANDMANI 1 - 69 - Nacrt mišljenja Umjetna inteligencija u obrazovnom, kulturnom i audiovizualnom sektoru

27-05-2020 LIBE_AM(2020)652492 PE652.492v01-00 LIBE
Ondřej KOVAŘÍK

AMANDMANI 1 - 95 - Nacrt mišljenja Akt o digitalnim uslugama: poboljšanje funkcioniranja jedinstvenog tržišta

26-05-2020 LIBE_AM(2020)652452 PE652.452v01-00 LIBE
Paul TANG

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 27. siječnja 2020. - Utorak, 28. siječnja 2020.

19-05-2020 LIBE_PV(2020)01-27-1 PE646.954v01-00 LIBE