Vykdomi darbai


Skyriuje „Vykdomi darbai“ pateikiama informacija apie šiuo metu kiekviename komitete vykdomas teisėkūros procedūras. Kiekviename įraše nurodomas procedūros tipas, pranešėjas ir tai, ar komitetas paskirtas atsakingu komitetu, ar teikia nuomonę. Įrašuose taip pat pateikiama nuoroda į Teisėkūros observatoriją, kurioje galima rasti išsamią informaciją apie procedūrą, įskaitant visus susijusius dokumentus. Kai procedūra komiteto lygmeniu baigiama, dėl jos balsuojama per plenarinį posėdį. Tada ji laikoma visiškai baigta.

Paieška

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų išsamių ekologiškų produktų gamybos taisyklių iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2018/848 II priedas

2020/2516(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
AGRI

atsakingas komitetas

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų į sąrašą įtrauktų ligų prevencijos ir kontrolės taisyklių papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429

2019/3001(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
AGRI

atsakingas komitetas, glaudesnio bendradarbiavimo procedūra

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl genetinės medžiagos produktų ūkių patvirtinimo, atsekamumo ir gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų Sąjungoje vežamiems tam tikrų laikomų sausumos gyvūnų genetinės medžiagos produktams, papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429

2019/3006(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
AGRI

atsakingas komitetas, glaudesnio bendradarbiavimo procedūra

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 papildomas licencinių importo ir eksporto tarifinių kvotų administravimo taisyklėmis, o Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 papildomas nuostatomis dėl užstato teikimo administruojant tarifines kvotas

2019/3005(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
AGRI

atsakingas komitetas

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 papildomas gyvūnų sveikatos reikalavimais, taikomais Sąjungoje perkeliamiems sausumos gyvūnams ir vežamiems periniams kiaušiniams

2019/3003(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
AGRI

atsakingas komitetas, glaudesnio bendradarbiavimo procedūra

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429​ tam tikrų į sąrašą įtrauktų ir naujų ligų priežiūros, likvidavimo programų ir liga neužkrėstos teritorijos statuso taisyklės

2019/3000(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
AGRI

atsakingas komitetas, glaudesnio bendradarbiavimo procedūra

Europos miškų strategija. Tolesni veiksmai

2019/2157(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
AGRI

Petri SARVAMAA [PPE]

atsakingas komitetas, glaudesnio bendradarbiavimo procedūra

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF)

2019/0254(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
AGRI

Elsi KATAINEN [Renew]

atsakingas komitetas

Komisijos reglamentas, kuriuo nustatomas specialiojo pašaro numatytų paskirčių sąrašas ir panaikinama Direktyva 2008/38/EB

2019/2911(RPS) Reguliavimo procedūra su tikrinimu
AGRI

atsakingas komitetas

Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas

2018/0216(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
AGRI

Peter JAHR [PPE]

atsakingas komitetas, glaudesnio bendradarbiavimo procedūra