Nuomonių projektai


Nuomonės projektas – tai dokumentas, kurį parengė nuomonės referentu paskirtas Parlamento narys ir kuris pateikiamas nuomonę teikiančiam komitetui, kad šis pasiūlytų pakeitimų, ir vėliau teikiamas balsuoti.
Teisėkūros pranešimų atveju, nuomonių projektai pateikiami kaip Komisijos pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto pakeitimai, prie kurių prireikus pridedami trumpi pagrindimai. Ne teisėkūros pranešimų atveju nuomonių projektai pateikiami kaip pasiūlymai, kurie, jeigu būtų priimti, perduodami pranešimą rengiančiam atsakingam komitetui, kad šis juos įtrauktų į savo pranešimą. Šiame tinklalapyje pateikiami nuomonių projektai, dėl kurių nuomonę teikiantis komitetas dar nebalsavo.
Nuomonių projektų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  DRAFT OPINION on Guidelines for the 2021 budget - Section III

23-01-2020 ENVI_PA(2020)646875 PE646.875v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Pakeitimų pateikimo terminas : 20-02-2020

  DRAFT OPINION on Guidelines for the 2021 Budget - Section III

21-01-2020 ITRE_PA(2020)646810 PE646.810v02-00
ITRE

Cristian-Silviu BUŞOI

  DRAFT OPINION on European Semester for economic policy coordination: Employment and Social Aspects in the Annual Growth Survey 2020

16-01-2020 CULT_PA(2020)646848 PE646.848v01-00
CULT

Sabine VERHEYEN

Pakeitimų pateikimo terminas : 27-01-2020

  DRAFT OPINION on the European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020

14-01-2020 ENVI_PA(2020)646764 PE646.764v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Pakeitimų pateikimo terminas : 17-01-2020

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Belarus on the facilitation of the issuance of visas

10-01-2020 AFET_PA(2020)646757 PE646.757v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Pakeitimų pateikimo terminas : 03-02-2020

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Baltarusijos Respublikos susitarimo dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos sudarymo

10-01-2020 AFET_PA(2020)646758 PE646.758v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Pakeitimų pateikimo terminas : 03-02-2020

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Reformų rėmimo programos

09-01-2020 EMPL_PA(2020)645062 PE645.062v01-00
EMPL

Dragoş PÎSLARU

Pakeitimų pateikimo terminas : 05-02-2020

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo

07-01-2020 DEVE_PA(2020)644993 PE644.993v01-00
DEVE

Lukas MANDL

Pakeitimų pateikimo terminas : 23-01-2020

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Mauritanijos Islamo Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais, kuriuo pratęsiamas 2019 m. lapkričio 15 d. baigsiančio galioti Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, galiojimas, sudarymo projekto

07-01-2020 BUDG_PA(2020)644820 PE644.820v01-00
BUDG

Francisco GUERREIRO

NUOMONĖS PROJEKTAS Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2020 m. metinė augimo apžvalga

07-01-2020 BUDG_PA(2020)644963 PE644.963v01-00
BUDG

Margarida MARQUES

Pakeitimų pateikimo terminas : 28-01-2020