Pranešimų projektai


Komitetų gali būti prašoma parengti pranešimą teisėkūros ar ne teisėkūros klausimais. Paprastai komiteto bus prašoma parengti pranešimą konkrečiu klausimu, susijusiu su politikos sritimi, už kurią jis atsakingas. Tačiau tam tikromis aplinkybėmis komitetas gali parengti pranešimą savo iniciatyva. Kiekvienu atveju iš komiteto narių išrenkamas už pranešimo parengimą atsakingas pranešėjas. Parengtas pranešimo projekto tekstas pateikiamas ir svarstomas per komiteto posėdžius, o komiteto nariai, jei nori, gali pateikti pakeitimų. Šiame puslapyje pateikiami pranešimų projektai be pakeitimų.
Pranešimų projektų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomos teisinių atstovų skyrimo įrodymams baudžiamosiose bylose rinkti suderintos taisyklės

11-11-2019 LIBE_PR(2019)642979 PE642.979v02-00
LIBE

Birgit SIPPEL

Pakeitimų pateikimo terminas : 27-11-2019

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Saliamono Salų prisijungimo prie Europos bendrijos ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo

29-10-2019 INTA_PR(2019)642904 PE642.904v02-00
INTA

André ROUGÉ

Pakeitimų pateikimo terminas : 14-11-2019

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl tam tikrų Tarybos sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, Tarybos sprendimo 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo bei jo priedo ir Tarybos pamatinio sprendimo 2009/905/TVR dėl kriminalistinių laboratorinių tyrimų paslaugų teikėjų akreditacijos nuostatų taikymo sudarymo projekto

28-10-2019 LIBE_PR(2019)641447 PE641.447v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Pakeitimų pateikimo terminas : 14-11-2019

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo dėl tam tikrų Tarybos sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, Tarybos sprendimo 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo bei jo priedo ir Tarybos pamatinio sprendimo 2009/905/TVR dėl kriminalistinių laboratorinių tyrimų paslaugų teikėjų akreditacijos nuostatų taikymo sudarymo projekto

28-10-2019 LIBE_PR(2019)641450 PE641.450v02-00
LIBE

Roberta METSOLA

Pakeitimų pateikimo terminas : 14-11-2019

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl siūlymo skirti François-Roger Cazala Audito Rūmų nariu

24-10-2019 CONT_PR(2019)642892 PE642.892v01-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl siūlymo skirti Nikolaos Milionis Audito Rūmų nariu

24-10-2019 CONT_PR(2019)642936 PE642.936v01-00
CONT

Sándor RÓNAI

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, iš dalies keičiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Maroko Karalystės Europos ir Viduržemio jūros šalių susitarimą dėl oro susisiekimo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, projekto

24-10-2019 TRAN_PR(2019)642928 PE642.928v02-00
TRAN

Sven SCHULZE

Pakeitimų pateikimo terminas : 09-12-2019

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos elektroninių įrodymų baudžiamosiose bylose pateikimo ir saugojimo orderių

24-10-2019 LIBE_PR(2019)642987 PE642.987v01-00
LIBE

Birgit SIPPEL

Pakeitimų pateikimo terminas : 27-11-2019

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas 2013 m. lapkričio 25 d. Tarybos sprendimas 2013/755/ES dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos (Užjūrio asociacijos sprendimas)

23-10-2019 DEVE_PR(2019)642951 PE642.951v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti paramą Graikijai

23-10-2019 BUDG_PR(2019)642958 PE642.958v01-00
BUDG

Eva KAILI

Pakeitimų pateikimo terminas : 07-11-2019