Vykdomi darbai


Skyriuje „Vykdomi darbai“ pateikiama informacija apie šiuo metu kiekviename komitete vykdomas teisėkūros procedūras. Kiekviename įraše nurodomas procedūros tipas, pranešėjas ir tai, ar komitetas paskirtas atsakingu komitetu, ar teikia nuomonę. Įrašuose taip pat pateikiama nuoroda į Teisėkūros observatoriją, kurioje galima rasti išsamią informaciją apie procedūrą, įskaitant visus susijusius dokumentus. Kai procedūra komiteto lygmeniu baigiama, dėl jos balsuojama per plenarinį posėdį. Tada ji laikoma visiškai baigta.

Paieška

Reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (Statybos produktų reglamentas), įgyvendinimas

2020/2028(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
IMCO

atsakingas komitetas

Komisijos deleguotasis sprendimas, kuriuo dėl formalios kvalifikacijos įrodymų ir rengimo kursų pavadinimų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB V priedas

2020/2546(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
IMCO

atsakingas komitetas

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo ištaisoma Deleguotojo reglamento (ES) 2015/208, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 papildomas žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimui taikomais transporto priemonių funkcinės saugos reikalavimais, redakcija lenkų kalba

2020/2530(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
IMCO

atsakingas komitetas

Tvaresnės bendros rinkos verslui ir vartotojams kūrimas

2020/2021(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
IMCO

David CORMAND [Verts/ALE]

atsakingas komitetas

Bendros rinkos stiprinimas: laisvo paslaugų judėjimo ateitis

2020/2020(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
IMCO

Morten LØKKEGAARD [Renew]

atsakingas komitetas

Skaitmeninių paslaugų aktas: bendros rinkos veikimo gerinimas

2020/2018(INL) Teisėkūros iniciatyvos procedūra
IMCO

Alex AGIUS SALIBA [S&D]

atsakingas komitetas, glaudesnio bendradarbiavimo procedūra

Direktyvos 2009/81/EB dėl viešųjų pirkimų gynybos ir saugumo srityse ir Direktyvos 2009/43/EB dėl su gynyba susijusių produktų siuntimo įgyvendinimas

2019/2204(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
IMCO

Kris PEETERS [PPE]

atsakingas komitetas

Produktų saugos bendrojoje rinkoje klausimo sprendimas

2019/2190(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
IMCO

Marion WALSMANN [PPE]

atsakingas komitetas

Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas ir privalomasis tokios atsakomybės draudimo patikrinimas

2018/0168(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
IMCO

Dita CHARANZOVÁ [Renew]

atsakingas komitetas

Komisijos prašymų įmonėms ir įmonių asociacijoms, kad pateiktų vidaus rinkos ir susijusių sričių informaciją, teikimo sąlygų ir tvarkos nustatymas

2017/0087(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
IMCO

atsakingas komitetas