Nuomonės


Jeigu komitetas mano, kad kitam komitetui perduoto rengti pranešimo klausimai patenka ir į jo kompetencijos sritį, jis gali prašyti būti pripažintas nuomonę teikiančiu komitetu (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis). Priimta nuomonė perduodama atsakingam komitetui ir jis dėl jos balsuoja. Susijusio komiteto pateiktus pakeitimus (54 straipsnis), priskiriamus išimtinei šio komiteto kompetencijai, atsakingas komitetas turi patvirtinti be balsavimo. Visos nuomonės ir pozicijos pakeitimų forma, kurias priėmė nuomonę teikiantis komitetas, turi būti pridėtos prie galutinio pranešimo. Šiame tinklalapyje pateikiamos komitetų priimtos nuomonės.
Nuomonių ir pozicijų pakeitimų forma galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council providing further macro-financial assistance to the Hashemite Kingdom of Jordan

13-11-2019 BUDG_AL(2019)643076 PE643.076v01-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT

  Opinion on the activities of the European Ombudsman - annual report 2018

12-11-2019 AFCO_AL(2019)643072 PE643.072v01-00
AFCO

Paulo RANGEL

Nuomonė dėl 2018 m. metinio pranešimo dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje

07-11-2019 FEMM_AL(2019)642863 PE642.863v03-00
FEMM

Evelyn REGNER - Pirmininkė

NUOMONĖ dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Gambijos Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir Protokolo dėl to Partnerystės susitarimo įgyvendinimo sudarymo projekto

06-11-2019 BUDG_AD(2019)640656 PE640.656v02-00
BUDG

Olivier CHASTEL

NUOMONĖ dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Ukrainos susitarimo pasikeičiant laiškais, kuriuo iš dalies keičiamos paukštienai ir paukštienos gaminiams taikomos prekybos lengvatos, numatytos Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarime, sudarymo projekto

06-11-2019 AGRI_AD(2019)641140 PE641.140v02-00
AGRI

Zbigniew KUŹMIUK

NUOMONĖ dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl aukštos kokybės jautienos tarifinės kvotos, nurodytos Atnaujintame susitarimo memorandume dėl galvijienos iš galvijų, kuriuos auginant nebuvo naudoti tam tikri augimą skatinantys hormonai, importo ir dėl Jungtinių Valstijų kai kuriems Europos Sąjungos produktams taikomų padidintų muito tarifų, dalies skyrimo Jungtinėms Valstijoms sudarymo projekto

06-11-2019 AGRI_AD(2019)641220 PE641.220v02-00
AGRI

Herbert DORFMANN

Nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų mobilizavimo pagal paraišką „EGF/2019/001 BE/Carrefour“

05-11-2019 EMPL_AL(2019)641451 PE641.451v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Graikijai

04-11-2019 REGI_AL(2019)643063 PE643.063v01-00
REGI

Younous OMARJEE

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

09-10-2019 DEVE_AD(2019)639818 PE639.818v02-00
DEVE

Charles GOERENS

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

07-10-2019 REGI_AD(2019)639988 PE639.988v02-00
REGI

Younous OMARJEE