Vykdomi darbai


Skyriuje „Vykdomi darbai“ pateikiama informacija apie šiuo metu kiekviename komitete vykdomas teisėkūros procedūras. Kiekviename įraše nurodomas procedūros tipas, pranešėjas ir tai, ar komitetas paskirtas atsakingu komitetu, ar teikia nuomonę. Įrašuose taip pat pateikiama nuoroda į Teisėkūros observatoriją, kurioje galima rasti išsamią informaciją apie procedūrą, įskaitant visus susijusius dokumentus. Kai procedūra komiteto lygmeniu baigiama, dėl jos balsuojama per plenarinį posėdį. Tada ji laikoma visiškai baigta.

Paieška

Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimas ir jo įgyvendinimo protokolas (2020–2026 m.)

2020/0002(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
PECH

Caroline ROOSE [Verts/ALE]

atsakingas komitetas

Senegalo Respublikos ir Europos Sąjungos žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolas - Pasiūlymas dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl pritarimo procedūros

2019/0226M(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
PECH

Izaskun BILBAO BARANDICA [Renew]

atsakingas komitetas

Daugiametis rytų Atlanto ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių valdymo planas, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1936/2001, (ES) 2017/2107 bei (ES) 2019/833 ir panaikinamas Reglamentas (ES) 2016/1627

2019/0272(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
PECH

Giuseppe FERRANDINO [S&D]

atsakingas komitetas

Žuvų išteklių atkūrimas Viduržemio jūroje. Vertinimas ir tolesni veiksmai

2019/2178(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PECH

Raffaele STANCANELLI [ECR]

atsakingas komitetas

Įpareigojimo iškrauti laimikį tikslų užtikrinimas pagal bendros žuvininkystės politikos 15 straipsnį

2019/2177(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PECH

atsakingas komitetas

Kylančios jūros vandens temperatūros pasekmės žuvų ištekliams ir žuvininkystei

2019/2163(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PECH

Rosanna CONTE [ID]

atsakingas komitetas

Daugiau žuvų jūrose? Priemonės, kuriomis skatinamas išteklių atkūrimas viršijant didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį (MSY), įskaitant žuvų išteklių atkūrimo rajonus ir saugomus jūrų rajonus

2019/2162(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PECH

Caroline ROOSE [Verts/ALE]

atsakingas komitetas

Žvejai ateičiai: Naujos kartos darbo jėgos pritraukimas į žvejybos pramonę ir darbo vietų kūrimas pakrančių bendruomenėse

2019/2161(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PECH

Manuel PIZARRO [S&D]

atsakingas komitetas

Jūrą teršiančių šiukšlių poveikis žuvininkystei

2019/2160(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PECH

Catherine CHABAUD [Renew]

atsakingas komitetas

Juodosios jūros žvejybos sektoriaus iššūkiai ir galimybės

2019/2159(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PECH

Ivo HRISTOV [S&D]

atsakingas komitetas