Vykdomi darbai


Skyriuje „Vykdomi darbai“ pateikiama informacija apie šiuo metu kiekviename komitete vykdomas teisėkūros procedūras. Kiekviename įraše nurodomas procedūros tipas, pranešėjas ir tai, ar komitetas paskirtas atsakingu komitetu, ar teikia nuomonę. Įrašuose taip pat pateikiama nuoroda į Teisėkūros observatoriją, kurioje galima rasti išsamią informaciją apie procedūrą, įskaitant visus susijusius dokumentus. Kai procedūra komiteto lygmeniu baigiama, dėl jos balsuojama per plenarinį posėdį. Tada ji laikoma visiškai baigta.

Paieška

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas

2020/0006(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
REGI

Manolis KEFALOGIANNIS [PPE]

atsakingas komitetas

Finansinė parama valstybėms narėms siekiant sumažinti didelę finansinę naštą, joms tenkančią Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos be susitarimo

2019/0183(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
REGI

Younous OMARJEE [GUE/NGL]

atsakingas komitetas

Rekomendacija dėl derybų dėl naujos partnerystės su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste

2020/2023(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
REGI

nuomonę teikiantis komitetas

2021 m. biudžeto gairės. III skirsnis

2019/2213(BUD) Biudžeto sudarymo procedūra
REGI

nuomonę teikiantis komitetas

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2020 m. metinė tvaraus augimo strategija

2019/2211(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
REGI

nuomonę teikiantis komitetas - Komitetas nusprendė neteikti nuomonės.

ES veiksmų, kuriais siekiama apsaugoti ir atkurti pasaulio miškus, stiprinimas

2019/2156(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
REGI

nuomonę teikiantis komitetas - Komitetas nusprendė neteikti nuomonės.

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF)

2019/0254(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
REGI

Herbert DORFMANN [PPE]

nuomonę teikiantis komitetas

Rytinės Baltijos jūros dalies menkių išteklių žvejybos pajėgumų apribojimo, duomenų rinkimo ir kontrolės priemonių įvedimas Baltijos jūroje ir Reglamentas (ES) 508/2014, kiek tai susiję su rytinės Baltijos jūros dalies menkių išteklių žvejybos laivų veiklos nutraukimu visam laikui

2019/0246(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
REGI

nuomonę teikiantis komitetas - Komitetas nusprendė neteikti nuomonės.

Euro zonos konvergencijai ir konkurencingumui skirtos biudžeto priemonės valdymo sistema

2019/0161(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
REGI

nuomonę teikiantis komitetas - Komitetas nusprendė neteikti nuomonės.

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija

2019/2055(DEC) Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
REGI

Josianne CUTAJAR [S&D]

nuomonę teikiantis komitetas