Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Ziņojums par ierosināto mandātu sarunām ar Apvienoto Karalisti

2020/2023(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
INTA AFET

atbildīgā komiteja

Ikgadējais ziņojums par ieroču eksportu

2020/2003(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
AFET

Hannah NEUMANN [Verts/ALE]

atbildīgā komiteja

ES un Āfrikas sadarbība drošības jomā Sāhelas reģionā, Rietumāfrikā un Āfrikas ragā

2020/2002(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
AFET

Javier NART [Renew]

atbildīgā komiteja

Daudzpusējie bruņojuma kontroles un atbruņošanās režīmi: risināmās problēmas un perspektīva

2020/2001(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
AFET

Sven MIKSER [S&D]

atbildīgā komiteja

Saskaņā ar Reglamenta 118. pantu sagatavots ieteikums Augstajam pārstāvim un Padomei attiecībā uz Kodolieroču neizplatīšanas līguma 2020. gada pārskatīšanu, kodolieroču kontroli un kodolatbruņošanās iespējām

2020/2004(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
AFET

Sven MIKSER [S&D]

atbildīgā komiteja

Ieteikums Padomei, Komisijai un EĀDD par Rietumbalkānu valstīm, gatavojoties 2020. gada jūnija samitam

2019/2210(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
AFET

Tonino PICULA [S&D]

atbildīgā komiteja

Ieteikums Padomei, Komisijai un EĀDD par Austrumu partnerību, gatavojoties 2020. gada jūnija samitam

2019/2209(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS [Renew]

atbildīgā komiteja

Gada ziņojums par ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošanu

2019/2202(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
AFET

Michael GAHLER [PPE]

atbildīgā komiteja

Gada ziņojums par ES un Moldovas asociācijas nolīguma īstenošanu

2019/2201(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
AFET

Dragoş TUDORACHE [Renew]

atbildīgā komiteja

Gada ziņojums par ES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošanu

2019/2200(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
AFET

Sven MIKSER [S&D]

atbildīgā komiteja