Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu

2019/2136(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
AFET

David McALLISTER [PPE]

atbildīgā komiteja

2018. gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu

2019/2135(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
AFET

Arnaud DANJEAN [PPE]

atbildīgā komiteja

2018. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā

2019/2125(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
AFET

Isabel WISELER-LIMA [PPE]

atbildīgā komiteja

Lēmums par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Protokolu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu pagaidu asociācijas nolīgumam par tirdzniecību un sadarbību starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Palestīnas atbrīvošanas organizācijas (PAO) Jordānas Rietumkrasta un Gazas sektora Palestīniešu pašpārvaldes vajadzībām, no otras puses, attiecībā uz Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Jordānas Rietumkrasta un Gazas sektora Palestīniešu pašpārvaldi par vispārējiem principiem tās līdzdalībai Savienības programmās

2019/0164(NLE) Neleģislatīvās procedūras
AFET

atbildīgā komiteja

Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Tunisijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

2018/0310(NLE) Neleģislatīvās procedūras
AFET

atbildīgā komiteja

Pielikums priekšlikumam Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Irākas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

2017/0033(NLE) Neleģislatīvās procedūras
AFET

atbildīgā komiteja

Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

2016/0253(NLE) Neleģislatīvās procedūras
AFET

atbildīgā komiteja

Pamatnolīgums par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un Malaizijas valdību

2016/0243(NLE) Neleģislatīvās procedūras
AFET

atbildīgā komiteja

Partnerības un sadarbības nolīgums, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Tadžikistānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

2016/0055(NLE) Neleģislatīvās procedūras
AFET

atbildīgā komiteja

Partnerības un sadarbības nolīgums starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Turkmenistānu, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas, Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Horvātijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Rumānijas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

2016/0041(NLE) Neleģislatīvās procedūras
AFET

atbildīgā komiteja