Atzinumu projekti


Atzinuma projekts ir dokuments, ko izstrādā par atzinuma sagatavotāju ieceltais deputāts un ko iesniedz atzinumu sniedzošajai komitejai, lai tā varētu izdarīt tajā grozījumus un par to nobalsot.
Normatīvo ziņojumu gadījumā atzinumu projektus sagatavo kā grozījumus Komisijas izstrādātajam tiesību akta priekšlikumam, kam attiecīgā gadījumā pievieno īsus pamatojumus. Nenormatīvo ziņojumu gadījumā atzinumu projekti tiek izstrādāti kā ierosinājumi. Ja tos pieņem, tie tiek nosūtīti komitejai, kas ir atbildīga par ziņojuma sagatavošanu, lai tā iekļautu tos ziņojumā. Šajā lapā ir redzami atzinumu projekti, pirms par tiem ir nobalsojusi atzinumu sniedzošā komiteja.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos atzinumu projektus.

ATZINUMA PROJEKTS par 2019. gada ziņojumu par konkurences politiku

15-11-2019 AGRI_PA(2019)643188 PE643.188v01-00
AGRI

Isabel CARVALHAIS

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 10-12-2019

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras

11-11-2019 AGRI_PA(2019)642906 PE642.906v01-00
AGRI

Attila ARA-KOVÁCS

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 06-12-2019

ATZINUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu ar Amerikas Savienotajām Valstīm, ar kuru Amerikas Savienotajām Valstīm iedala daļu no tarifa likmes kvotas, kas paredzēta 2009. gada 13. jūlija Regulā (EK) Nr. 617/2009 par autonomas tarifu kvotas atvēršanu augstas kvalitātes liellopu gaļas importam

19-09-2019 AGRI_PA(2019)641220 PE641.220v01-00
AGRI

Herbert DORFMANN

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 11-10-2019

ATZINUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Ukrainu, ar ko groza tirdzniecības preferences attiecībā uz mājputnu gaļu un mājputnu gaļas izstrādājumiem, kas paredzētas Asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses

12-09-2019 AGRI_PA(2019)641140 PE641.140v01-00
AGRI

Zbigniew KUŹMIUK

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 11-10-2019

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

17-07-2019 AGRI_PA(2019)639624 PE639.624v01-00
AGRI

Paolo DE CASTRO

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 25-07-2019