Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Eiropas mežu stratēģija: turpmākā rīcība

2019/2157(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
AGRI

Petri SARVAMAA [PPE]

atbildīgā komiteja, ciešāka sadarbība

Pārejas noteikumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) atbalstam 2021. gadā

2019/0254(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
AGRI

Elsi KATAINEN [Renew]

atbildīgā komiteja

Finanšu disciplīna no 2021. finanšu gada un Regula (ES) Nr. 1307/2013 attiecībā uz elastīgumu starp pīlāriem 2020. kalendārajā gadā

2019/0253(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
AGRI

Norbert LINS [PPE]

atbildīgā komiteja

Komisijas regula, ar ko izveido tādas barības paredzēto lietojumu sarakstu, kura paredzēta īpašiem barošanas mērķiem, un atceļ Direktīvu 2008/38/EK

2019/2911(RPS) Regulatīvā kontroles procedūra
AGRI

atbildīgā komiteja

Priekšlikums, ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

2018/0216(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
AGRI

Peter JAHR [PPE]

atbildīgā komiteja, ciešāka sadarbība

Kopējās lauksaimniecības politikas finansēšana, pārvaldība un uzraudzība

2018/0217(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
AGRI

Ulrike MÜLLER [Renew]

atbildīgā komiteja

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju, Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām, Regulu (ES) Nr. 251/2014 par aromatizētu vīna produktu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, Regulu (ES) Nr. 228/2013, ar ko ievieš īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem, un Regulu (ES) Nr. 229/2013, ar ko nosaka īpašus pasākumus lauksaimniecībā par labu Egejas jūras nelielajām salām

2018/0218(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
AGRI

Eric ANDRIEU [S&D]

atbildīgā komiteja

No dzīvnieku kloniem ražotas pārtikas laišana tirgū

2013/0434(APP) Piekrišanas procedūra
AGRI

Benoît BITEAU [Verts/ALE]

atbildīgā komiteja

Pastiprināt ES rīcību ar mērķi aizsargāt un atjaunot pasaules mežus

2019/2156(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
AGRI

atzinuma sniegšanai, ciešāka sadarbība

Priekšlikums par to, lai parakstītu Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas

2018/0427(NLE) Neleģislatīvās procedūras
AGRI

atzinuma sniegšanai