Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Komisijas regula, ar ko labo Regulas (ES) Nr. 68/2013, ar ko izveido barības sastāvdaļu reģistru, zviedru valodas versiju

2020/2529(RPS) Regulatīvā kontroles procedūra
AGRI

atbildīgā komiteja

Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz dažiem sīki izstrādātiem bioloģisko produktu ražošanas noteikumiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/848 II pielikumu

2020/2516(DEA) Deleģēto aktu procedūras
AGRI

atbildīgā komiteja

Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz noteikumiem par noteiktu sarakstā norādītu slimību profilaksi un kontroli papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429

2019/3001(DEA) Deleģēto aktu procedūras
AGRI

atbildīgā komiteja, ciešāka sadarbība

Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz reproduktīvo produktu objektu apstiprināšanu un izsekojamības un dzīvnieku veselības prasībām, kas jāievēro, veicot konkrētu turētu sauszemes dzīvnieku reproduktīvo produktu pārvietošanu Savienībā, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429

2019/3006(DEA) Deleģēto aktu procedūras
AGRI

atbildīgā komiteja, ciešāka sadarbība

Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz noteikumiem par to, kā pārvalda importa un eksporta tarifa kvotas, uz kurām attiecas licences, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 papildina attiecībā uz nodrošinājumu iemaksāšanu tarifa kvotu pārvaldības kontekstā

2019/3005(DEA) Deleģēto aktu procedūras
AGRI

atbildīgā komiteja

Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz dzīvnieku veselības prasībām, kuras reglamentē sauszemes dzīvnieku un inkubējamu olu pārvietošanu Savienībā, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429

2019/3003(DEA) Deleģēto aktu procedūras
AGRI

atbildīgā komiteja, ciešāka sadarbība

Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz noteikumiem par noteiktu sarakstā norādītu un jaunradušos slimību uzraudzību, izskaušanas programmām un statusu “brīvs no slimības” papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429

2019/3000(DEA) Deleģēto aktu procedūras
AGRI

atbildīgā komiteja, ciešāka sadarbība

Eiropas mežu stratēģija: turpmākā rīcība

2019/2157(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
AGRI

Petri SARVAMAA [PPE]

atbildīgā komiteja, ciešāka sadarbība

Pārejas noteikumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) atbalstam 2021. gadā

2019/0254(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
AGRI

Elsi KATAINEN [Renew]

atbildīgā komiteja

Komisijas regula, ar ko izveido tādas barības paredzēto lietojumu sarakstu, kura paredzēta īpašiem barošanas mērķiem, un atceļ Direktīvu 2008/38/EK

2019/2911(RPS) Regulatīvā kontroles procedūra
AGRI

atbildīgā komiteja