Please fill this field

Par komitejām

Sagaidīšanas uzruna

Monika HOHLMEIER Monika HOHLMEIER
CONT Committee Chair © European Union 2019 - EP
Laipni lūdzam Budžeta kontroles komitejā! 2019. gada jūlijā es tiku ievēlēta par šīs komitejas priekšsēdētāju, kurā es un 29 mani kolēģi (pavisam no 16 valstīm) gādājam par efektīvu ES budžeta kontroli.

Mēs kontrolējam un uzraugām, cik pareizi un mērķtiecīgi tiek izlietoti budžeta līdzekļi (2019. gadā — aptuveni 166 miljardi EUR). Galvenā atbildība par vadību gulstas uz Eiropas Komisiju, kas sadala visu līdzekļu pamatsummu. Aptuveni 80 % finanšu līdzekļu nonāk dalībvalstīs, aptuveni 13 % izdevumu tiek ieguldīti globālā mērogā, un aptuveni 7 % tiek izlietoti pārvaldei.

Budžeta kontroles komitejai tās darbā palīdz Eiropas Revīzijas palāta (ERP), kura atrodas Luksemburgā. Mūsu pārziņā ir arī Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) un Eiropas Investīciju banka (EIB). Mēs piedalāmies visās likumdošanas procedūrās, kas saistītas ar jautājumiem par pienācīgu rīcību ar budžeta līdzekļiem, kā arī ES finanšu interesēm. Mēs arī iestājamies par spēcīgu Eiropas Prokuratūru (EPPO).

Raugies uz skaitļiem, jo tie tev sniedz atbildes — laba finanšu pārvaldība rada drošību, uzticību un paļāvību.

Jūsu Monika Hohlmeier
Kontakti

Brussels Strasbourg