Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

2018. gada ziņojums par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību — cīņu pret krāpšanu

2019/2128(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
CONT

Joachim KUHS [ID]

atbildīgā komiteja

2018. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli

2019/2127(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
CONT

Bas EICKHOUT [Verts/ALE]

atbildīgā komiteja

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija

2019/2055(DEC) Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
CONT

Monika HOHLMEIER [PPE]

atbildīgā komiteja

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments

2019/2056(DEC) Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
CONT

Maria GRAPINI [S&D]

atbildīgā komiteja

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Padome un Eiropadome

2019/2057(DEC) Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

atbildīgā komiteja

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa

2019/2058(DEC) Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

atbildīgā komiteja

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta

2019/2059(DEC) Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

atbildīgā komiteja

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

2019/2060(DEC) Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

atbildīgā komiteja

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Reģionu komiteja

2019/2061(DEC) Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

atbildīgā komiteja

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds

2019/2062(DEC) Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

atbildīgā komiteja