Atzinumu projekti


Atzinuma projekts ir dokuments, ko izstrādā par atzinuma sagatavotāju ieceltais deputāts un ko iesniedz atzinumu sniedzošajai komitejai, lai tā varētu izdarīt tajā grozījumus un par to nobalsot.
Normatīvo ziņojumu gadījumā atzinumu projektus sagatavo kā grozījumus Komisijas izstrādātajam tiesību akta priekšlikumam, kam attiecīgā gadījumā pievieno īsus pamatojumus. Nenormatīvo ziņojumu gadījumā atzinumu projekti tiek izstrādāti kā ierosinājumi. Ja tos pieņem, tie tiek nosūtīti komitejai, kas ir atbildīga par ziņojuma sagatavošanu, lai tā iekļautu tos ziņojumā. Šajā lapā ir redzami atzinumu projekti, pirms par tiem ir nobalsojusi atzinumu sniedzošā komiteja.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos atzinumu projektus.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  DRAFT OPINION on Guidelines for the 2021 Budget - Section III

21-01-2020 ITRE_PA(2020)646810 PE646.810v02-00
ITRE

Cristian-Silviu BUŞOI

  DRAFT OPINION on European Semester for economic policy coordination: Employment and Social Aspects in the Annual Growth Survey 2020

16-01-2020 CULT_PA(2020)646848 PE646.848v01-00
CULT

Sabine VERHEYEN

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 27-01-2020

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: 2020. gada izaugsmes pētījums

14-01-2020 ENVI_PA(2020)646764 PE646.764v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 17-01-2020

Nolīguma starp Eiropas Savienību un Baltkrievijas Republiku par vīzu atvieglotu izsniegšanu noslēgšana

10-01-2020 AFET_PA(2020)646757 PE646.757v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 03-02-2020

Nolīguma starp Eiropas Savienību un Baltkrievijas Republiku par to personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti, noslēgšana

10-01-2020 AFET_PA(2020)646758 PE646.758v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 03-02-2020

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Reformu atbalsta programmas izveidi

09-01-2020 EMPL_PA(2020)645062 PE645.062v01-00
EMPL

Dragoş PÎSLARU

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 05-02-2020

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu

07-01-2020 DEVE_PA(2020)644993 PE644.993v01-00
DEVE

Lukas MANDL

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 23-01-2020

ATZINUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Mauritānijas Islāma Republiku par to, lai tiktu pagarināts darbības termiņš protokolam, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mauritānijas Islāma Republiku, un kura darbības termiņš beidzas 2019. gada 15. novembrī

07-01-2020 BUDG_PA(2020)644820 PE644.820v01-00
BUDG

Francisco GUERREIRO

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: 2020. gada izaugsmes pētījums

07-01-2020 BUDG_PA(2020)644963 PE644.963v01-00
BUDG

Margarida MARQUES

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 28-01-2020

ATZINUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu ilgtspējīgas zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Senegālas Republiku

18-12-2019 BUDG_PA(2019)644803 PE644.803v01-00
BUDG

Paolo DE CASTRO