Atzinumu projekti


Atzinuma projekts ir dokuments, ko izstrādā par atzinuma sagatavotāju ieceltais deputāts un ko iesniedz atzinumu sniedzošajai komitejai, lai tā varētu izdarīt tajā grozījumus un par to nobalsot.
Normatīvo ziņojumu gadījumā atzinumu projektus sagatavo kā grozījumus Komisijas izstrādātajam tiesību akta priekšlikumam, kam attiecīgā gadījumā pievieno īsus pamatojumus. Nenormatīvo ziņojumu gadījumā atzinumu projekti tiek izstrādāti kā ierosinājumi. Ja tos pieņem, tie tiek nosūtīti komitejai, kas ir atbildīga par ziņojuma sagatavošanu, lai tā iekļautu tos ziņojumā. Šajā lapā ir redzami atzinumu projekti, pirms par tiem ir nobalsojusi atzinumu sniedzošā komiteja.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos atzinumu projektus.

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643078 PE643.078v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 10-12-2019

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643080 PE643.080v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 10-12-2019

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras (CEPOL) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643082 PE643.082v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 10-12-2019

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643083 PE643.083v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 10-12-2019

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643084 PE643.084v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 10-12-2019

ATZINUMA PROJEKTS par Eurojust 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643085 PE643.085v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 10-12-2019

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropola) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643086 PE643.086v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 10-12-2019

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643087 PE643.087v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 10-12-2019

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643088 PE643.088v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 10-12-2019

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643089 PE643.089v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 10-12-2019