Please fill this field

Jaunākie dokumenti

Daļa no šiem dokumentiem var nebūt pieejami jūsu izvēlētajā valodā. Jums automātiski tiks piedāvāta dokumenta versija citā valodā. Pieejamās valodu versijas ir norādītas ar atbilstošām ikonām. (e.g.: FR ).

DRAFT AGENDA - Thursday, 29 October 2020 EN

22-10-2020 CJ01_OJ(2020)10-29_1 PE659.093v01-00 FEMM LIBE

DRAFT REPORT on the implementation of Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims EN

16-10-2020 CJ01_PR(2020)658995 PE658.995v01-00 FEMM LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

ATZINUMA PROJEKTS par ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā 2019. gadā

07-10-2020 FEMM_PA(2020)658726 PE658.726v02-00 FEMM
Christine ANDERSON

AMENDMENTS 1 - 72 - Draft report Shaping digital education policy EN

06-10-2020 FEMM_AM(2020)657443 PE657.443v03-00 FEMM
Jadwiga WIŚNIEWSKA

ATZINUMS par klimata pārmaiņu ietekmi uz neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām jaunattīstības valstīs

02-10-2020 FEMM_AD(2020)650432 PE650.432v02-00 FEMM
Alice KUHNKE

AMENDMENTS 1 - 70 - Draft opinion Implementation of Council Directive 2000/78/EC establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation in light of the UNCRPD EN

02-10-2020 FEMM_AM(2020)658789 PE658.789v01-00 FEMM
Rosa ESTARÀS FERRAGUT

AMENDMENTS 1 - 96 - Draft opinion A strong social Europe for Just Transitions EN

01-10-2020 FEMM_AM(2020)658722 PE658.722v01-00 FEMM
Jadwiga WIŚNIEWSKA

AMENDMENTS 1 - 201 - Draft report Closing the digital gender gap: women’s participation in the digital economy EN

30-09-2020 FEMM_AM(2020)658725 PE658.725v01-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

Old continent growing older - possibilities and challenges related to ageing policy post 2020

28-09-2020 FEMM_AD(2020)658702 PE658.702v01-00 FEMM
Christine ANDERSON

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējo budžetu

24-09-2020 FEMM_AD(2020)655750 PE655.750v03-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 FEMM_AB(2020)657460 PE657.460v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

AMENDMENTS 1 - 83 - Draft opinion The gender dimension in Cohesion Policy EN

18-09-2020 FEMM_AM(2020)657415 PE657.415v01-00 FEMM
Lena DÜPONT

AMENDMENTS 1 - 342 - Draft report The gender perspective in the Covid-19 crisis and post-crisis period EN

16-09-2020 FEMM_AM(2020)657386 PE657.386v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

AMENDMENTS 343 - 415 - Draft report The gender perspective in the Covid-19 crisis and post-crisis period EN

16-09-2020 FEMM_AM(2020)657387 PE657.387v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

ATZINUMS par mākslīgo intelektu izglītības, kultūras un audiovizuālajā nozarē

14-09-2020 FEMM_AD(2020)646839 PE646.839v02-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

PROJEKTS NOSTĀJAI GROZĪJUMU VEIDĀ par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu

14-09-2020 FEMM_AD(2020)655871 PE655.871v01-00 FEMM
Sirpa PIETIKÄINEN

NOSTĀJA GROZĪJUMU VEIDĀ par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu InvestEU

14-09-2020 FEMM_AD(2020)655872 PE655.872v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

PROJEKTS NOSTĀJAI GROZĪJUMU VEIDĀ par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības darbības programmu veselības jomā (2021.–2027. gads) un atceļ Regulu (ES) Nr. 282/2014 (programma „ES Veselība”)

14-09-2020 FEMM_AD(2020)657308 PE657.308v01-00 FEMM
Chrysoula ZACHAROPOULOU

ZIŅOJUMA PROJEKTS par digitālās plaisas starp dzimumiem novēršanu: sieviešu līdzdalība digitālajā ekonomikā

10-09-2020 FEMM_PR(2020)655712 PE655.712v02-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

ATZINUMA PROJEKTS par Komisijas paziņojumu "Spēcīga sociālā Eiropa taisnīgai pārejai"

10-09-2020 FEMM_PA(2020)657285 PE657.285v01-00 FEMM
Jadwiga WIŚNIEWSKA

ATZINUMA PROJEKTS par Padomes Direktīvas 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, īstenošanu, ņemot vērā UNCRPD

04-09-2020 FEMM_PA(2020)655669 PE655.669v01-00 FEMM
Rosa ESTARÀS FERRAGUT

ZIŅOJUMA PROJEKTS par dzimumperspektīvu Covid-19 krīzes laikā un pēc tās

31-08-2020 FEMM_PR(2020)653727 PE653.727v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējo budžetu — visas iedaļas

31-08-2020 FEMM_PA(2020)655750 PE655.750v02-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

ATZINUMS par nevienlīdzības samazināšanu, īpaši pievēršoties nodarbinātu personu nabadzības jautājumam

25-08-2020 FEMM_AD(2020)650376 PE650.376v03-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Atzinums par Dublinas III regulas īstenošanu

17-07-2020 FEMM_AL(2020)653842 PE653.842v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

ATZINUMA PROJEKTS par dzimumu dimensiju kohēzijas politikā

15-07-2020 FEMM_PA(2020)655668 PE655.668v01-00 FEMM
Lena DÜPONT

ATZINUMS par ziņojumu par romu integrācijas valsts stratēģiju īstenošanu: negatīvas attieksmes pret romu izcelsmes cilvēkiem apkarošana Eiropā

09-07-2020 FEMM_AD(2020)653791 PE653.791v02-00 FEMM
Lívia JÁRÓKA

ATZINUMS par konstatēšanu, ka ir droša varbūtība, ka Polija varētu nopietni pārkāpt tiesiskumu

08-07-2020 FEMM_AD(2020)652283 PE652.283v03-00 FEMM
Evelyn REGNER

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 25. maijs

12-06-2020 FEMM_PV(2020)05-25-1 PE652.507v01-00 FEMM

ATZINUMA PROJEKTS par ziņojumu par romu integrācijas valsts stratēģiju īstenošanu: negatīvas attieksmes pret romu izcelsmes cilvēkiem apkarošana Eiropā

12-06-2020 FEMM_PA(2020)653791 PE653.791v01-00 FEMM
Lívia JÁRÓKA

AMENDMENTS 1 - 105 - Draft opinion Determination of a clear risk of a serious breach by the Republic of Poland of the rule of law EN

09-06-2020 FEMM_AM(2020)653743 PE653.743v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

AMENDMENTS 1 - 80 - Draft opinion Artificial intelligence in education, culture and the audiovisual sector EN

05-06-2020 FEMM_AM(2020)652604 PE652.604v01-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

AMENDMENTS 1 - 353 - Draft report The EU Strategy for Gender Equality EN

05-06-2020 FEMM_AM(2020)652642 PE652.642v01-00 FEMM
Maria NOICHL

AMENDMENTS 354 - 433 - Draft report The EU Strategy for Gender Equality EN

05-06-2020 FEMM_AM(2020)652643 PE652.643v01-00 FEMM
Maria NOICHL

ATZINUMA PROJEKTS par konstatēšanu, ka ir droša varbūtība, ka Polija varētu nopietni pārkāpt tiesiskumu

25-05-2020 FEMM_PA(2020)652283 PE652.283v02-00 FEMM
Evelyn REGNER

AMENDMENTS 1 - 84 - Draft opinion The impacts of climate change on vulnerable populations in developing countries EN

12-05-2020 FEMM_AM(2020)652267 PE652.267v01-00 FEMM
Alice KUHNKE

AMENDMENTS 1 - 95 - Draft opinion Reducing inequalities with a special focus on in-work poverty EN

11-05-2020 FEMM_AM(2020)650656 PE650.656v01-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

AMENDMENTS 1 - 265 - Draft report Gender Equality in EU’s foreign and security policy EN

29-04-2020 FEMM_AM(2020)650560 PE650.560v01-00 FEMM
Ernest URTASUN

ATZINUMA PROJEKTS par mākslīgo intelektu izglītības, kultūras un audiovizuālajā nozarē

21-04-2020 FEMM_PA(2020)646839 PE646.839v01-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

ATZINUMA PROJEKTS par klimata pārmaiņu ietekmi uz neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām jaunattīstības valstīs

14-04-2020 FEMM_PA(2020)650432 PE650.432v01-00 FEMM
Alice KUHNKE

ZIŅOJUMA PROJEKTS par ES dzimumu līdztiesības stratēģiju

08-04-2020 FEMM_PR(2020)650408 PE650.408v01-00 FEMM
Maria NOICHL

Atzinums par 2021. gada budžeta pamatnostādnēm — III iedaļa

07-04-2020 FEMM_AL(2020)650378 PE650.378v02-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

ATZINUMA PROJEKTS par nevienlīdzības samazināšanu, īpaši pievēršoties nodarbinātu personu nabadzības jautājumam

06-04-2020 FEMM_PA(2020)650376 PE650.376v01-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

ZIŅOJUMA PROJEKTS par dzimumu līdztiesību ES ārpolitikā un drošības politikā

27-03-2020 FEMM_PR(2020)648621 PE648.621v01-00 FEMM
Ernest URTASUN

PROTOKOLS - Trešdiena, 2019. gada 4. decembris - Ceturtdiena, 2019. gada 5. decembris

05-03-2020 FEMM_PV(2019)12-04-1 PE644.925v01-00 FEMM

PROTOKOLS - Trešdiena, 2020. gada 22. janvāris

05-03-2020 FEMM_PV(2020)01-22-1 PE646.922v01-00 FEMM

PROJEKTS NOSTĀJAI GROZĪJUMU VEIDĀ par pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā — gada ziņojumi par 2018. un 2019. gadu

04-03-2020 FEMM_AD(2020)646838 PE646.838v02-00 FEMM
Samira RAFAELA

ZIŅOJUMA PROJEKTS par stāvokli seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību jomā Eiropas Savienībā sieviešu veselības aspektā

03-03-2020 FEMM_PR(2020)648429 PE648.429v01-00 FEMM
Predrag Fred MATIĆ

PROTOKOLS - Trešdiena, 2019. gada 6. novembris

27-02-2020 FEMM_PV(2019)11-06-1 PE644.779v01-00 FEMM

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2019. gada 18. novembris

27-02-2020 FEMM_PV(2019)11-18-1 PE644.786v01-00 FEMM

AMENDMENTS 1- 83 - Draft opinion Guidelines for the 2021 Budget - Section III EN

21-02-2020 FEMM_AM(2020)648371 PE648.371v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

NOSTĀJA GROZĪJUMU VEIDĀ par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: nodarbinātības un sociālie aspekti 2020. gada izaugsmes pētījumā

06-02-2020 FEMM_AD(2020)646892 PE646.892v02-00 FEMM
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

DRAFT AGENDA - Tuesday, 18 February 2020 EN

06-02-2020 FEMM_OJ(2020)02-18_1 PE647.003v01-00 FEMM

ATZINUMA PROJEKTS par 2021. gada budžeta pamatnostādnēm — III iedaļa

28-01-2020 FEMM_PA(2020)646946 PE646.946v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

ATZINUMS par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

22-01-2020 FEMM_AD(2020)641173 PE641.173v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras

22-01-2020 FEMM_AD(2020)641174 PE641.174v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

AMENDMENTS 1 - 20 - Draft opinion 2018 discharge: European Institute for Gender Equality (EIGE) EN

27-11-2019 FEMM_AM(2019)643135 PE643.135v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

AMENDMENTS 1 - 209 - Draft motion for a resolution The 25th anniversary of the International Conference on Population and Development (ICPD25) (The Nairobi Summit) EN

27-11-2019 FEMM_AM(2019)644787 PE644.787v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

PROTOKOLS - Trešdiena, 2019. gada 4. septembris

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-04-1 PE641.143v02-00 FEMM

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2019. gada 23. septembris

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-23-1 PE641.259v02-00 FEMM

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2019. gada 30. septembris

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-30-1 PE643.067v01-00 FEMM

AMENDMENTS 1 - 26 - Draft opinion 2018 discharge: General budget of the EU - European Commission EN

11-11-2019 FEMM_AM(2019)643136 PE643.136v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

Atzinums par 2018. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā

07-11-2019 FEMM_AL(2019)642863 PE642.863v03-00 FEMM
Evelyn REGNER

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

15-10-2019 FEMM_PA(2019)641173 PE641.173v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras

15-10-2019 FEMM_PA(2019)641174 PE641.174v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD