Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

ES prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 64. sesijā

2019/2967(RSP) Steidzami izskatāmi rezolūciju priekšlikumi 78., 81., 103., 108., 115.pants
FEMM

atbildīgā komiteja

Vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība

2019/2870(RSP) Steidzami izskatāmi rezolūciju priekšlikumi 78., 81., 103., 108., 115.pants
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

atbildīgā komiteja

Vardarbības ģimenē un aizgādības tiesību ietekme uz sievietēm un bērniem

2019/2166(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
FEMM

atbildīgā komiteja

Dzimumu līdztiesība Eiropas Savienībā un drošības politika

2019/2167(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
FEMM

atbildīgā komiteja

Dzimumu līdztiesības veicināšana ar zinātni, tehnoloģiju, inženierzinātnēm un matemātiku (STEM) saistītā izglītībā un karjeras veidošanā

2019/2164(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
FEMM

atbildīgā komiteja, ciešāka sadarbība

Stāvoklis seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību jomā Eiropas Savienībā saistībā ar sieviešu veslību

2019/2165(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
FEMM

Predrag Fred MATIĆ [S&D]

atbildīgā komiteja

Digitālās plaisas starp dzimumiem novēršana: sieviešu līdzdalība digitālajā ekonomikā

2019/2168(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
FEMM

atbildīgā komiteja

Starptautiskās konferences par iedzīvotājiem un attīstību 25. gadadiena (ICPD25) (Nairobi samits)

2019/2850(RSP) Steidzami izskatāmi rezolūciju priekšlikumi 78., 81., 103., 108., 115.pants
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

atbildīgā komiteja

ES dzimumu līdztiesības stratēģija

2019/2169(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
FEMM

Maria NOICHL [S&D]

atbildīgā komiteja, ciešāka sadarbība

2018. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā

2019/2125(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

atzinuma sniegšanai