Please fill this field

Par komitejām

Sagaidīšanas uzruna

Petra De Sutter, Chair of the Internal Market and Consumer Protection Committee Petra De Sutter, Chair of the Internal Market and Consumer Protection Committee
IMCO Committee Chair © European Union 2019 - EP
IMCO komiteja ir atbildīga par tiesisko pārraudzību un kontroli pār to, kā tiek pildīti ES noteikumi par vienoto tirgu, un tas cita starpā attiecas arī uz digitālo vienoto tirgu, muitu un patērētāju tiesību aizsardzību.

Šajā tīmekļa vietnē jums ir iespēja sekot līdzi komitejas darbam — šeit pieejami darba kārtības un sanāksmju dokumenti, informācija par uzklausīšanas sanāksmēm un darbsemināriem, video straumēšanas iespējas un komitejas informatīvais izdevums.
Pienācīgi regulēts vienotais tirgus ir pārticības, jaunrades un konkurētspējas panākumu atslēga. Veiksmīgāka ES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu izpildes nodrošināšana un to pastāvīga pielāgošana ir svarīga patērētāju tiesību un labklājības aizsardzībai.
Nākotnē mums vēl būs daudz izaicinājumu un izdevību, arī iespējas vēl pamatīgāk izvērst digitālā vienotā tirgus potenciālu un panākt vienotā pakalpojumu tirgus ciešāku integrāciju. Pasaulē, kas piedzīvo straujas tehnoloģiju pārmaiņas, ir svarīgi tieši politikas līmenī nodrošināt konsekvenci starp tiešsaistes un bezsaistes vidi, piedāvājot mehānismus objektivitātes un pārredzamības aizsardzībai, lai iedzīvotāji varētu uzticēties iekšējam tirgum.

Komiteja sadarbojas ar dalībvalstīm un Komisiju, cenšoties panākt, ka vienotā tirgus noteikumi ir praktiski realizējami un ka tie ir pilnībā un laikus īstenoti.

Man ir gods pildīt šīs nozīmīgās komitejas priekšsēdētājas pienākumus un kopā ar deputātiem, kas pārstāv dažādus politiskos uzskatus, strādāt pie tā, lai patērētāji un uzņēmumi gūtu reālu labumu visā vienotajā tirgū.