Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā atjaunošana

2020/0016(NLE) Neleģislatīvās procedūras
ITRE

atbildīgā komiteja

Nolīguma par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jautājumos starp Eiropas Kopienu un Indijas Republikas valdību atjaunošana

2020/0015(NLE) Neleģislatīvās procedūras
ITRE

atbildīgā komiteja

Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādņu pārskatīšana

2020/2549(RSP) Steidzami izskatāmi rezolūciju priekšlikumi 78., 81., 103., 108., 115.pants
ITRE

Cristian-Silviu BUŞOI [PPE]

atbildīgā komiteja

Komisijas deleģētā regula, ar kuru labo Deleģētās regulas (ES) Nr. 1254/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz dzīvojamo ēku ventilācijas iekārtu energomarķējumu, atsevišķu valodu versijas

2020/2526(DEA) Deleģēto aktu procedūras
ITRE

atbildīgā komiteja

Vispusīga Eiropas pieeja enerģijas uzglabāšanai

2019/2189(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ITRE

Claudia GAMON [Renew]

atbildīgā komiteja

Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz Savienības kopīgu interešu projektu sarakstu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 347/2013

2019/2907(DEA) Deleģēto aktu procedūras
ITRE

atbildīgā komiteja

Sadarbības nolīgums civilās globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) jomā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm un Ukrainu nolūkā ņemt vērā Bulgārijas Republikas, Horvātijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

2019/0207(NLE) Neleģislatīvās procedūras
ITRE

atbildīgā komiteja

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (pārstrādāta redakcija)

2019/0151(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
ITRE

Marisa MATIAS [GUE/NGL]

atbildīgā komiteja, ciešāka sadarbība

Eiropas inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) stratēģiskā inovāciju programma 2021.-2027. gadam: Eiropas inovācijas talanta un spējas sekmēšana

2019/0152(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
ITRE

Maria da Graça CARVALHO [PPE]

atbildīgā komiteja, ciešāka sadarbība

Sadarbības nolīgums civilās globālās navigācijas pavadoņu sistēmas (GNSS) jomā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas, Horvātijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

2018/0429(NLE) Neleģislatīvās procedūras
ITRE

atbildīgā komiteja