Atzinumi


Ja komiteja uzskata, ka tās kompetencē esoši jautājumi tiek izskatīti ziņojumā, kura sagatavošana ir uzticēta citai komitejai, tā var prasīt, lai to ieceltu par komiteju, kas sniedz atzinumu (Reglamenta 53. pants). Pieņemto atzinumu nosūta atbildīgajai komitejai, kura par to balso. Atbildīgajai komitejai ir bez balsošanas jāpieņem grozījumi, ko iesaistītā atzinumu sniedzošā komiteja ir iesniegusi par aspektiem, kuri ir tās ekskluzīvajā kompetencē (Reglamenta 54. pants). Visi atzinumu sniedzošās komitejas pieņemtie atzinumi un grozījumu veidā paustās nostājas ir jāpievieno galīgā ziņojuma pielikumā. Šajā lapā ir redzami komiteju pieņemtie atzinumi.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos atzinumus un grozījumu veidā paustās nostājas.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  OPINION on European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020

17-02-2020 BUDG_AD(2020)644963 PE644.963v02-00
BUDG

Margarida MARQUES

  OPINION on the European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020

17-02-2020 ENVI_AD(2020)646764 PE646.764v03-00
ENVI

Pascal CANFIN

  OPINION on the financial activities of the European Investment Bank – annual report 2019

07-02-2020 ECON_AD(2020)643215 PE643.215v02-00
ECON

Bas EICKHOUT

NOSTĀJA GROZĪJUMU VEIDĀ par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: nodarbinātības un sociālie aspekti 2020. gada izaugsmes pētījumā

06-02-2020 FEMM_AD(2020)646892 PE646.892v02-00
FEMM

Lina GÁLVEZ MUÑOZ

atzinums par 2019. gada ziņojumu par konkurences politiku

04-02-2020 IMCO_AL(2020)645059 PE645.059v02-00
IMCO

Petra DE SUTTER - Priekšsēdētāja

ATZINUMS par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

30-01-2020 LIBE_AD(2020)643088 PE643.088v04-00
LIBE

Roberta METSOLA

ATZINUMS par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

29-01-2020 LIBE_AD(2020)643087 PE643.087v03-00
LIBE

Roberta METSOLA

ATZINUMS par 2019. gada ziņojumu par konkurences politiku

28-01-2020 AGRI_AD(2020)643188 PE643.188v02-00
AGRI

Isabel CARVALHAIS

ATZINUMS par Eiropas Banku iestādes 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

27-01-2020 ECON_AD(2020)643104 PE643.104v02-00
ECON

Derk Jan EPPINK

ATZINUMS par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

27-01-2020 ECON_AD(2020)643134 PE643.134v02-00
ECON

Derk Jan EPPINK