Please fill this field

Par komitejām

Sagaidīšanas uzruna

Pierre Karleskind Pierre Karleskind
PECH Commitee Chair © European Union 2019 - EP

Zivsaimniecības politika (KZP) ir viena no integrētākajām Eiropas Savienības politikām. Tās mērķis ir panākt ilgtspējīgu zivsaimniecības pārvaldību. Jūras resursu un jūras vides saglabāšana ir jānodrošina reizē ar piekrastes reģionu kopienu sociālekonomisko līdzsvaru. Ilgtspējīga zvejniecība un akvakultūra ir svarīgas, lai garantētu Savienības uzturdrošību. Šādā kontekstā darbojas manis vadītā Zivsaimniecības komiteja. Pilnvaru termiņa pirmajā daļā mūsu prioritātes būs zivsaimniecības kontroles regulējums, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds un Brexit.

Komiteja 2021. gadā publicēs KZP analīzi, lai izsvērtu to, kas darbojas un kas, tieši otrādi, vēl būtu jāuzlabo. Zivsaimniecības komiteja arī veiks šo izpēti, pārbaudot noteiktu tiesību aktu īstenošanu un apspriežoties ar vietējiem dalībniekiem. Mums ir sev jāuzdod jautājums: vai pašreizējā KZP ļauj pienācīgi reaģēt uz pašreizējiem un turpmākajiem klimata un bioloģiskās daudzveidības izaicinājumiem?

Mums būs nepieciešama KZP, kas ir pielāgota Zaļā kursa mērķiem, un mēs pie tā strādāsim!

Pierre Karleskind

Kontakti

Brussels Strasbourg