Ziņojumu projekti


Komitejas var tikt aicinātas sagatavot ziņojumu par normatīviem vai nenormatīviem jautājumiem. Parasti komitejai lūdz sagatavot ziņojumu par konkrētu jautājumu, kas attiecas uz tās kompetencē esošu politikas jomu. Tomēr noteiktos apstākļos komiteja var sagatavot ziņojumu arī pēc savas iniciatīvas. No komitejas locekļu vidus katram ziņojumam tiek izvēlēts referents, kas atbildīgs par tā sagatavošanu. Kad ziņojuma projekts ir uzrakstīts, ar to iepazīstina un to apspriež komitejas sanāksmēs, un komitejas locekļi, ja vēlas, var ierosināt grozījumus. Šajā lappusē ir negrozīti ziņojumu projektu teksti.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos ziņojumu projektus.

IETEIKUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Mauritānijas Islāma Republiku par to, lai tiktu pagarināts darbības termiņš protokolam, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mauritānijas Islāma Republiku, un kura darbības termiņš beidzas 2019. gada 15. novembrī

31-01-2020 PECH_PR(2020)644841 PE644.841v01-00
PECH

Clara AGUILERA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 21-02-2020

IETEIKUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu protokolu, ar ko groza Starptautisko Konvenciju par Atlantijas tunzivju saglabāšanu

30-01-2020 PECH_PR(2020)644777 PE644.777v01-00
PECH

Rosanna CONTE

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 24-02-2020

IETEIKUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu ilgtspējīgas zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Senegālas Republiku

28-01-2020 PECH_PR(2020)646918 PE646.918v01-00
PECH

Izaskun BILBAO BARANDICA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 25-02-2020

ZIŅOJUMA PROJEKTS ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu ilgtspējīgas zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Senegālas Republiku

28-01-2020 PECH_PR(2020)646919 PE646.919v01-00
PECH

Izaskun BILBAO BARANDICA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 25-02-2020

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz Baltijas jūras austrumdaļas krājuma mencas zvejas kapacitātes limitu ieviešanu un ar Baltijas jūru saistītu datu vākšanu un kontroles pasākumiem groza Regulu (ES) 2016/1139 un attiecībā uz zvejas darbību izbeigšanu Baltijas jūras austrumdaļas krājuma mencu zvejojošās flotēs groza Regulu (ES) Nr. 508/2014

13-12-2019 PECH_PR(2019)644735 PE644.735v01-00
PECH

Niclas HERBST

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 27-01-2020

IETEIKUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kaboverdes Republiku (2019–2024)

13-11-2019 PECH_PR(2019)641408 PE641.408v01-00
PECH

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 24-01-2020

ZIŅOJUMA PROJEKTS ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kaboverdes Republiku (2019–2024)

13-11-2019 PECH_PR(2019)643077 PE643.077v01-00
PECH

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 24-01-2020

IETEIKUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par tā protokola noslēgšanu Eiropas Savienības vārdā, ar kuru īsteno Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Santomes un Prinsipi Demokrātisko Republiku un Eiropas Kopienu

11-11-2019 PECH_PR(2019)643145 PE643.145v01-00
PECH

Nuno MELO

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 10-12-2019

IETEIKUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu, ar kuru īsteno partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Gvinejas-Bisavas Republiku (2019–2024)

21-10-2019 PECH_PR(2019)641178 PE641.178v01-00
PECH

João FERREIRA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 19-11-2019

ZIŅOJUMA PROJEKTS ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu, ar kuru īsteno partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Gvinejas-Bisavas Republiku (2019–2024)

21-10-2019 PECH_PR(2019)642938 PE642.938v01-00
PECH

João FERREIRA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 19-11-2019