Atzinumi


Ja komiteja uzskata, ka tās kompetencē esoši jautājumi tiek izskatīti ziņojumā, kura sagatavošana ir uzticēta citai komitejai, tā var prasīt, lai to ieceltu par komiteju, kas sniedz atzinumu (Reglamenta 53. pants). Pieņemto atzinumu nosūta atbildīgajai komitejai, kura par to balso. Atbildīgajai komitejai ir bez balsošanas jāpieņem grozījumi, ko iesaistītā atzinumu sniedzošā komiteja ir iesniegusi par aspektiem, kuri ir tās ekskluzīvajā kompetencē (Reglamenta 54. pants). Visi atzinumu sniedzošās komitejas pieņemtie atzinumi un grozījumu veidā paustās nostājas ir jāpievieno galīgā ziņojuma pielikumā. Šajā lapā ir redzami komiteju pieņemtie atzinumi.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos atzinumus un grozījumu veidā paustās nostājas.

ATZINUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku

03-12-2019 PECH_AD(2019)641139 PE641.139v02-00
PECH

Pietro BARTOLO

ATZINUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku

03-12-2019 PECH_AD(2019)641153 PE641.153v04-00
PECH

Pietro BARTOLO

ATZINUMS par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras (EFCA) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

03-12-2019 PECH_AD(2019)642908 PE642.908v02-00
PECH

Nicolás GONZÁLEZ CASARES

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

04-09-2019 PECH_AD(2019)638756 PE638.756v04-00
PECH

Chris DAVIES