Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Savienību un Seišelu Republiku un tā īstenošanas protokols (2020–2026)

2020/0002(NLE) Neleģislatīvās procedūras
PECH

Caroline ROOSE [Verts/ALE]

atbildīgā komiteja

Protokols, ar kuru īsteno Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Senegālas Republiku un Eiropas Savienību - Priekšlikums nenormatīvai rezolūcijai par piekrišanas procedūru

2019/0226M(NLE) Neleģislatīvās procedūras
PECH

Izaskun BILBAO BARANDICA [Renew]

atbildīgā komiteja

Zilās tunzivs daudzgadu pārvaldības plāns, kas piemērojams Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā, Regulu (EK) Nr. 1936/2001, (ES) 2017/2107 un (ES) 2019/833 grozīšana un Regulas (ES) 2016/1627 atcelšana

2019/0272(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
PECH

Giuseppe FERRANDINO [S&D]

atbildīgā komiteja

Zivju krājumu atjaunošana Vidusjūrā: novērtējums un turpmākie pasākumi

2019/2178(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
PECH

Raffaele STANCANELLI [ECR]

atbildīgā komiteja

Kopējās zivsaimniecības politikas 15. pantā paredzētā izkraušanas pienākuma mērķu īstenošana

2019/2177(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
PECH

atbildīgā komiteja

Jūras ūdens temperatūras paaugstināšanās ietekme uz zivju krājumiem un zivsaimniecības nozari

2019/2163(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
PECH

Rosanna CONTE [ID]

atbildīgā komiteja

Vairāk zivju jūrās? Pasākumi, lai veicinātu krājumu atjaunošanu virs maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma, tostarp zivju krājumu atjaunošanas zonas un aizsargājamās jūras teritorijas

2019/2162(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
PECH

Caroline ROOSE [Verts/ALE]

atbildīgā komiteja

Zvejnieki par nākotni: jaunas darbaspēka paaudzes piesaistīšana zvejniecības nozarei un darbvietu radīšana piekrastes kopienās

2019/2161(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
PECH

Manuel PIZARRO [S&D]

atbildīgā komiteja

Jūras piedrazojuma ietekme uz zivsaimniecību

2019/2160(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
PECH

Catherine CHABAUD [Renew]

atbildīgā komiteja

Risināmās problēmas un iespējas zvejniecības nozarē Melnajā jūrā

2019/2159(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
PECH

Ivo HRISTOV [S&D]

atbildīgā komiteja