Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Padomes Regulas (EEK) Nr. 1192/69 par kopīgiem noteikumiem uzskaites normalizēšanai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos atcelšana

2013/0013(COD) ***|| Parastā likumdošanas procedūra  otrais lasījums
TRAN

[GUE/NGL]

atbildīgā komiteja

Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 139/2014 attiecībā uz skrejceļu drošību un aeronavigācijas datiem

2020/2576(DEA) Deleģēto aktu procedūras
TRAN

atbildīgā komiteja

Komisijas deleģētā regula, ar ko Regulu (ES) Nr. 748/2012 groza un labo, lai noteikumus par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu saskaņotu ar Regulu (ES) Nr. 1321/2014

2020/2536(DEA) Deleģēto aktu procedūras
TRAN

atbildīgā komiteja

Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz Savienības kvalifikācijas sertifikātu, darba uzskaites grāmatiņu un kuģa žurnālu datubāzu standartiem papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2017/2397

2020/2528(DEA) Deleģēto aktu procedūras
TRAN

atbildīgā komiteja, ciešāka sadarbība

Komisijas deleģētā regula par Eiropas kuģu korpusu datubāzi

2020/2527(DEA) Deleģēto aktu procedūras
TRAN

atbildīgā komiteja

Komisijas direktīva, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecībām

2020/2514(RPS) Regulatīvā kontroles procedūra
TRAN

atbildīgā komiteja

Nolīgums par civilās aviācijas drošību starp Eiropas Savienību un Japānu

2019/0275(NLE) Neleģislatīvās procedūras
TRAN

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR [PPE]

atbildīgā komiteja

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Jordāniju

2010/0180(NLE) Neleģislatīvās procedūras
TRAN

Andris AMERIKS [S&D]

atbildīgā komiteja

Īstenošanas ziņojums par transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa paketes ceļu satiksmes drošības aspektiem

2019/2205(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
TRAN

Benoît LUTGEN [PPE]

atbildīgā komiteja

Tehniskie un darbības pasākumi efektīvākam un tīrākam jūras transportam

2019/2193(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
TRAN

Karima DELLI [Verts/ALE]

atbildīgā komiteja