Over de commissies

Welkomstwoord

AGRI Chair Norbert Lins speaking; behind him a European flag AGRI Chair Norbert Lins speaking; behind him a European flag
AGRI Committee Chair © European Union 2019 - EP
Welkom bij de AGRI-commissie!

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI) speelt een belangrijke rol in het vormgeven van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en het beleid van de Unie op het gebied van dieren- en plantengezondheid, welzijn van dieren, kwaliteit van landbouwproducten, bosbouw en boslandbouw. Het merendeel van deze werkzaamheden wordt uitgevoerd aan de hand van de opstelling van verslagen over wetgevingsvoorstellen, die onder de medebeslissingsprocedure tussen het Parlement en de Raad vallen en in de plenaire vergadering moeten worden goedgekeurd.

Naast haar wetgevingswerkzaamheden ziet de commissie ook toe op de uitvoering van de aangenomen wetgeving. Hierbij werkt zij nauw samen met de Commissie, de Raad, andere EU-instellingen en belanghebbenden.

De 48 gewone leden en 48 plaatsvervangende leden zetten zich hard in voor hun werk en zorgen ervoor dat de commissie tijdig hoogwaardige resultaten aflevert.

Op onze website is veel informatie te vinden, in alle 24 officiële talen van de EU, die u in staat stelt ons werk te volgen: agenda’s van vergaderingen, live webstreaming van onze vergaderingen, verslagen en amendementen, profielpagina’s van de leden met hun contactgegevens enz. Veel surfplezier!

Norbert Lins
Voorzitter van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
Contact

Brussels Brussels