Ontwerpadviezen


Een ontwerpadvies is een document dat wordt opgesteld door het als rapporteur voor advies aangewezen lid en dat vervolgens ter eventuele amendering aan de adviserende commissie wordt voorgelegd en in stemming wordt gebracht.
In het geval van wetgevingsverslagen krijgen ontwerpadviezen de vorm van amendementen op het wetsvoorstel van de Commissie, die - waar nodig - worden vergezeld van korte motiveringen. In het geval van niet-wetgevingsverslagen krijgen ontwerpadviezen de vorm van suggesties die, indien goedgekeurd, worden doorgestuurd naar de bevoegde commissie om in het door deze commissie opgestelde verslag te worden opgenomen. Op deze pagina staan de ontwerpadviezen voordat hierover door de adviserende commissie wordt gestemd.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpadviezen.

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van verordening (EU) nr. 182/2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren

11-02-2020 AGRI_PA(2020)647138 PE647.138v01-00
AGRI

Bronis ROPĖ

Termijn voor de indiening van amendementen : 21-02-2020

ONTWERPADVIES inzake mededingingsbeleid – jaarverslag 2019

15-11-2019 AGRI_PA(2019)643188 PE643.188v01-00
AGRI

Isabel CARVALHAIS

Termijn voor de indiening van amendementen : 10-12-2019

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen

11-11-2019 AGRI_PA(2019)642906 PE642.906v01-00
AGRI

Attila ARA-KOVÁCS

Termijn voor de indiening van amendementen : 06-12-2019

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Unie, van een overeenkomst met de Verenigde Staten van Amerika over de toewijzing aan de Verenigde Staten van een aandeel in het tariefcontingent als bedoeld in Verordening (EG) nr. 617/2009 van 13 juli 2009 houdende opening van een autonoom tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit

19-09-2019 AGRI_PA(2019)641220 PE641.220v01-00
AGRI

Herbert DORFMANN

Termijn voor de indiening van amendementen : 11-10-2019

ONTWERPADVIES inzake het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Oekraïne tot wijziging van de handelspreferenties voor vlees van pluimvee en bereidingen daarvan, waarin wordt voorzien door de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds

12-09-2019 AGRI_PA(2019)641140 PE641.140v01-00
AGRI

Zbigniew KUŹMIUK

Termijn voor de indiening van amendementen : 11-10-2019

ONTWERPADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020

17-07-2019 AGRI_PA(2019)639624 PE639.624v01-00
AGRI

Paolo DE CASTRO

Termijn voor de indiening van amendementen : 25-07-2019