Zoeken algemeen

Zoeken

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  DRAFT OPINION on stepping up EU Action to Protect and Restore the World’s Forests

24-02-2020 AGRI_PA(2020)648361 PE648.361v01-00
AGRI

Juozas OLEKAS

NOTULEN - Woensdag 22 januari 2020 - Donderdag 23 januari 2020

17-02-2020 AGRI_PV(2020)01-22-1 PE646.927v01-00
AGRI

 

ONTWERPAGENDA - Maandag 17 februari 2020 - Dinsdag 18 februari 2020

17-02-2020 AGRI_OJ(2020)02-17_1 PE647.124v02-00
AGRI

 

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van verordening (EU) nr. 182/2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren

11-02-2020 AGRI_PA(2020)647138 PE647.138v01-00
AGRI

Bronis ROPĖ

Termijn voor de indiening van amendementen : 21-02-2020

ADVIES inzake mededingingsbeleid – jaarverslag 2019

28-01-2020 AGRI_AD(2020)643188 PE643.188v02-00
AGRI

Isabel CARVALHAIS

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een aantal overgangsbepalingen voor de steun uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) in 2021 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 229/2013 en (EU) nr. 1308/2013 wat betreft de middelen en verdeling ervan voor 2021 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en (EU) nr. 1307/2013 wat betreft de middelen en toepassing ervan in 2021

28-01-2020 AGRI_PR(2020)646753 PE646.753v01-00
AGRI

Elsi KATAINEN

Termijn voor de indiening van amendementen : 25-02-2020

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen

23-01-2020 AGRI_AD(2020)642906 PE642.906v02-00
AGRI

Attila ARA-KOVÁCS

Advies inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

22-01-2020 AGRI_AL(2020)645078 PE645.078v03-00
AGRI

Mairead McGUINNESS

ONTWERPAGENDA - Woensdag 22 januari 2020 - Donderdag 23 januari 2020

14-01-2020 AGRI_OJ(2020)01-22_1 PE646.802v01-00
AGRI

 

NOTULEN - Woensdag 4 december 2019 - Donderdag 5 december 2019

13-01-2020 AGRI_PV(2019)12-04-1 PE644.947v02-00
AGRI