Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft bepaalde gedetailleerde productievoorschriften voor biologische producten

2020/2516(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
AGRI

ten principale

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat regels voor de preventie en bestrijding van bepaalde in de lijst opgenomen ziekten betreft

2019/3001(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
AGRI

ten principale, nauwere samenwerking

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de erkenning van inrichtingen voor levende producten en de traceerbaarheids- en diergezondheidsvoorschriften voor verplaatsingen binnen de Unie van levende producten van bepaalde gehouden landdieren

2019/3006(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
AGRI

ten principale, nauwere samenwerking

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de voorschriften voor het beheer van tariefcontingenten voor invoer en uitvoer waarvoor een certificaat verplicht is, en tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het stellen van zekerheden bij het beheer van tariefcontingenten

2019/3005(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
AGRI

ten principale

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de diergezondheidsvoorschriften voor verplaatsingen binnen de Unie van landdieren en broedeieren

2019/3003(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
AGRI

ten principale, nauwere samenwerking

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor bewaking, uitroeiingsprogramma’s en de ziektevrije status voor bepaalde in de lijst opgenomen ziekten en nieuwe ziekten

2019/3000(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
AGRI

ten principale, nauwere samenwerking

De Europese bosbouwstrategie - De weg vooruit

2019/2157(INI) Procedure initiatiefverslag
AGRI

Petri SARVAMAA [PPE]

ten principale, nauwere samenwerking

Overgangsbepalingen inzake steun uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) in het jaar 2021

2019/0254(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
AGRI

Elsi KATAINEN [Renew]

ten principale

Verordening van de Commissie tot vaststelling van een lijst van bestemmingen voor diervoeders met bijzonder voedingsdoel en tot intrekking van Richtlijn 2008/38/EG

2019/2911(RPS) Regelgevingsprocedure met toetsing
AGRI

ten principale

Vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd

2018/0216(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
AGRI

Peter JAHR [PPE]

ten principale, nauwere samenwerking