Ontwerpadviezen


Een ontwerpadvies is een document dat wordt opgesteld door het als rapporteur voor advies aangewezen lid en dat vervolgens ter eventuele amendering aan de adviserende commissie wordt voorgelegd en in stemming wordt gebracht.
In het geval van wetgevingsverslagen krijgen ontwerpadviezen de vorm van amendementen op het wetsvoorstel van de Commissie, die - waar nodig - worden vergezeld van korte motiveringen. In het geval van niet-wetgevingsverslagen krijgen ontwerpadviezen de vorm van suggesties die, indien goedgekeurd, worden doorgestuurd naar de bevoegde commissie om in het door deze commissie opgestelde verslag te worden opgenomen. Op deze pagina staan de ontwerpadviezen voordat hierover door de adviserende commissie wordt gestemd.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpadviezen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Unie, van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen en het bijbehorende uitvoeringsprotocol (2020-2026)

12-02-2020 BUDG_PA(2020)646988 PE646.988v01-00
BUDG

Lefteris CHRISTOFOROU

  DRAFT OPINION on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1224/2009, and amending Council Regulations (EC) No 768/2005, (EC) No 1967/2006, (EC) No 1005/2008, and Regulation (EU) No 2016/1139 of the European Parliament and of the Council as regards fisheries control

12-02-2020 ENVI_PA(2020)647141 PE647.141v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Termijn voor de indiening van amendementen : 12-03-2020

ONTWERPADVIES inzake de situatie van de grondrechten in de Europese Unie - Jaarverslag voor de jaren 2018-2019

12-02-2020 PETI_PA(2020)646879 PE646.879v02-00
PETI

Yana TOOM

Termijn voor de indiening van amendementen : 25-02-2020

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van verordening (EU) nr. 182/2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren

11-02-2020 AGRI_PA(2020)647138 PE647.138v01-00
AGRI

Bronis ROPĖ

Termijn voor de indiening van amendementen : 21-02-2020

ONTWERPADVIES inzake de algemene richtsnoeren voor de voorbereiding van de begroting 2021, afdeling III – Commissie

10-02-2020 DEVE_PA(2020)647125 PE647.125v01-00
DEVE

Charles GOERENS

Termijn voor de indiening van amendementen : 18-02-2020

ONTWERPADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Senegal

04-02-2020 DEVE_PA(2020)646984 PE646.984v01-00
DEVE

Beata KEMPA

Termijn voor de indiening van amendementen : 26-02-2020

ONTWERPADVIES inzake een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Senegal

04-02-2020 DEVE_PA(2020)647002 PE647.002v01-00
DEVE

Beata KEMPA

Termijn voor de indiening van amendementen : 26-02-2020

ONTWERPADVIES inzake de situatie van de grondrechten in de Europese Unie – Jaarverslag voor de jaren 2018-2019

04-02-2020 AFCO_PA(2020)647015 PE647.015v01-00
AFCO

Antonio TAJANI

Termijn voor de indiening van amendementen : 24-02-2020

ONTWERPADVIES inzake de aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de Westelijke Balkan, in de aanloop naar de top van mei 2020

03-02-2020 INTA_PA(2020)646975 PE646.975v03-00
INTA

Reinhard BÜTIKOFER

Termijn voor de indiening van amendementen : 24-02-2020

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een aantal overgangsbepalingen voor de steun uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) in 2021 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 229/2013 en (EU) nr. 1308/2013 wat betreft de middelen en verdeling ervan voor 2021 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en (EU) nr. 1307/2013 wat betreft de middelen en toepassing ervan in 2021

03-02-2020 REGI_PA(2020)646963 PE646.963v01-00
REGI

Herbert DORFMANN

Termijn voor de indiening van amendementen : 02-03-2020