Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2251 wat betreft de specificatie van de behandeling van otc-derivaten in verband met bepaalde eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisaties voor afdekkingsdoeleinden

2019/3011(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
ECON

ten principale

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)

2019/3010(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
ECON

ten principale

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de alternatieve standaardbenadering voor marktrisico

2019/3007(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
ECON

ten principale

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot specificering van de criteria om te bepalen welke regelingen op toereikende wijze tegenpartijkredietrisico limiteren in verband met gedekte obligaties en securitisaties, en tot wijziging van de Gedelegeerde Verordeningen (EU) 2015/2205 en (EU) 2016/1178

2019/2994(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
ECON

ten principale

Verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Financial Reporting Standard 3 betreft

2019/2991(RPS) Regelgevingsprocedure met toetsing
ECON

ten principale, nauwere samenwerking

Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2020

2019/2211(INI) Procedure initiatiefverslag
ECON

Aurore LALUCQ [S&D]

ten principale, nauwere samenwerking

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de gegevens die in de registratieaanvraag van een securitisatieregister of in de vereenvoudigde aanvraag tot uitbreiding van de registratie van een transactieregister moeten worden opgenomen

2019/2958(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
ECON

ten principale

Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende operationele normen van securitisatieregisters voor gegevensverzameling, -aggregatie, -vergelijking, -toegang en -verificatie op het gebied van volledigheid en consistentie

2019/2957(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
ECON

ten principale

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 en tot vaststelling van technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de overeenkomstig de STS-kennisgevingsvereisten te verstrekken informatie

2019/2921(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
ECON

ten principale

Versnelde buitengerechtelijke uitwinning van zekerheden (AECE)

2018/0063B(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
ECON

Esther de LANGE [PPE] Irene TINAGLI [S&D]

ten principale