Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Besluit van de Raad waarbij de lidstaten worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, het Verdrag betreffende geweld en intimidatie, 2019 (nr. 190) van de Internationale Arbeidsorganisatie te bekrachtigen

2020/0011(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
EMPL

ten principale

Gevolgen van de EU-regelgeving voor het vrije verkeer van werknemers en diensten: arbeidsmobiliteit binnen de EU als instrument om de behoeften van en vaardigheden voor de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen

2020/2007(INI) Procedure initiatiefverslag
EMPL

ten principale, nauwere samenwerking

EU-strategie inzake handicaps na 2020

2019/2975(RSP) Actualiteitenresolutie, art. 78, 81, 103, 108, 115
EMPL

Marc ANGEL [S&D] Katrin LANGENSIEPEN [Verts/ALE] Elżbieta RAFALSKA [ECR] Radka MAXOVÁ [Renew] Stelios KYMPOUROPOULOS [PPE] José GUSMÃO [GUE/NGL] Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ [ECR] Elena LIZZI [ID]

ten principale

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/1700 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarige, voortschrijdende planning

2019/2997(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
EMPL

ten principale

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/1700 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het aantal variabelen en de benaming van de variabelen voor het deelgebied “beroepsbevolking”

2019/2996(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
EMPL

ten principale

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/1700 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het aantal variabelen en de benaming van de variabelen voor het deelgebied “inkomen en levensomstandigheden”

2019/2995(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
EMPL

ten principale

Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2020

2019/2212(INI) Procedure initiatiefverslag
EMPL

Klára DOBREV [S&D]

ten principale, nauwere samenwerking

Tussentijdse evaluatie van het EaSI-programma

2019/2203(INI) Procedure initiatiefverslag
EMPL

ten principale

Stages van hoge kwaliteit in de EU

2020/2005(INL) wetgevingsinitiatiefprocedure
EMPL

ten principale

Herziening van de richtlijn inzake een Europese ondernemingsraad

2019/2183(INL) wetgevingsinitiatiefprocedure
EMPL

Dennis RADTKE [PPE]

ten principale