Recentste documenten

Sommige van deze documenten zijn mogelijk niet in uw taal beschikbaar. In dat geval wordt automatisch een andere versie aangeboden. Deze documenten worden aangeduid met een icoon voor de voorgestelde taalversie. (e.g.: FR ).

DRAFT AGENDA - Monday, 26 October 2020 EN

20-10-2020 CJ01_OJ(2020)10-26_1 PE659.050v01-00 FEMM LIBE

DRAFT REPORT on the implementation of Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims EN

16-10-2020 CJ01_PR(2020)658995 PE658.995v01-00 FEMM LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

ONTWERPADVIES inzake mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie op dit gebied – jaarverslag 2019

07-10-2020 FEMM_PA(2020)658726 PE658.726v02-00 FEMM
Christine ANDERSON

AMENDEMENTEN 1 - 72 - Ontwerpverslag Het vormgeven van beleid inzake digitaal onderwijs

06-10-2020 FEMM_AM(2020)657443 PE657.443v03-00 FEMM
Jadwiga WIŚNIEWSKA

ONTWERPAGENDA - Maandag 12 oktober 2020

05-10-2020 FEMM_OJ(2020)10-12_1 PE658.816v01-00 FEMM

ADVIES inzake de gevolgen van klimaatverandering voor kwetsbare bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden

02-10-2020 FEMM_AD(2020)650432 PE650.432v02-00 FEMM
Alice KUHNKE

AMENDEMENTEN 1 - 70 - Ontwerpadvies Tenuitvoerlegging van Richtlijn 2000/78/EG tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep in het licht van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

02-10-2020 FEMM_AM(2020)658789 PE658.789v01-00 FEMM
Rosa ESTARÀS FERRAGUT

AMENDEMENTEN 1 - 96 - Ontwerpadvies Een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities – Mededeling van de Commissie

01-10-2020 FEMM_AM(2020)658722 PE658.722v01-00 FEMM
Jadwiga WIŚNIEWSKA

AMENDEMENTEN 1 - 201 - Ontwerpverslag De digitale kloof tussen vrouwen en mannen dichten: de deelname van vrouwen aan de digitale economie

30-09-2020 FEMM_AM(2020)658725 PE658.725v01-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

POSITION IN THE FORM OF AMENDMENTS on Old continent growing older - possibilities and challenges related to ageing policy post 2020 EN

28-09-2020 FEMM_AD(2020)658702 PE658.702v01-00 FEMM
Christine ANDERSON

ADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021

24-09-2020 FEMM_AD(2020)655750 PE655.750v03-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 FEMM_AB(2020)657460 PE657.460v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

AMENDEMENTEN 1 - 83 - Ontwerpadvies De genderdimensie in het cohesiebeleid

18-09-2020 FEMM_AM(2020)657415 PE657.415v01-00 FEMM
Lena DÜPONT

AMENDEMENTEN 1 - 342 - Ontwerpverslag Het genderperspectief in de COVID-19-crisis en de periode na de crisis

16-09-2020 FEMM_AM(2020)657386 PE657.386v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

AMENDEMENTEN 343 - 415 - Ontwerpverslag Het genderperspectief in de COVID-19-crisis en de periode na de crisis

16-09-2020 FEMM_AM(2020)657387 PE657.387v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

ADVIES inzake kunstmatige intelligentie in het onderwijs en in de culturele en audiovisuele sector

14-09-2020 FEMM_AD(2020)646839 PE646.839v02-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

STANDPUNT IN DE VORM VAN AMENDEMENTEN Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een faciliteit voor herstel en veerkracht

14-09-2020 FEMM_AD(2020)655871 PE655.871v01-00 FEMM
Sirpa PIETIKÄINEN

STANDPUNT IN DE VORM VAN AMENDEMENTEN inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma

14-09-2020 FEMM_AD(2020)655872 PE655.872v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

STANDPUNT IN DE VORM VAN AMENDEMENTEN inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een actieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid voor de periode 2021-2027 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 282/2014 (“EU4Health-programma”)

14-09-2020 FEMM_AD(2020)657308 PE657.308v01-00 FEMM
Chrysoula ZACHAROPOULOU

ONTWERPVERSLAG over de digitale kloof tussen vrouwen en mannen dichten: de deelname van vrouwen aan de digitale economie

10-09-2020 FEMM_PR(2020)655712 PE655.712v02-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

ONTWERPADVIES inzake een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities – Mededeling van de Commissie

10-09-2020 FEMM_PA(2020)657285 PE657.285v01-00 FEMM
Jadwiga WIŚNIEWSKA

ONTWERPADVIES inzake de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2000/78/EG tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep in het licht van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

04-09-2020 FEMM_PA(2020)655669 PE655.669v01-00 FEMM
Rosa ESTARÀS FERRAGUT

ONTWERPVERSLAG over het genderperspectief in de COVID-19-crisis en de periode na de crisis

31-08-2020 FEMM_PR(2020)653727 PE653.727v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

ONTWERPADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 – alle afdelingen

31-08-2020 FEMM_PA(2020)655750 PE655.750v02-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

ADVIES inzake het terugdringen van ongelijkheid, met speciale aandacht voor armoede onder werkenden

25-08-2020 FEMM_AD(2020)650376 PE650.376v03-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Advies inzake de tenuitvoerlegging van de Dublin III-verordening

17-07-2020 FEMM_AL(2020)653842 PE653.842v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

ONTWERPADVIES over de genderdimensie in het cohesiebeleid

15-07-2020 FEMM_PA(2020)655668 PE655.668v01-00 FEMM
Lena DÜPONT

ADVIES inzake het verslag over de uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van de Roma: bestrijding van een negatieve houding ten opzichte van mensen met een Romani-achtergrond in Europa

09-07-2020 FEMM_AD(2020)653791 PE653.791v02-00 FEMM
Lívia JÁRÓKA

ADVIES inzake de vaststelling van een duidelijk gevaar voor een ernstige schending van de rechtsstaat door de Republiek Polen

08-07-2020 FEMM_AD(2020)652283 PE652.283v03-00 FEMM
Evelyn REGNER

ONTWERPAGENDA - Vrijdag 3 juli 2020

03-07-2020 FEMM_OJ(2020)07-03_1 PE653.809v02-00 FEMM

ONTWERPAGENDA - Donderdag 25 juni 2020

15-06-2020 FEMM_OJ(2020)06-25_1 PE653.765v01-00 FEMM

NOTULEN - Maandag 25 mei 2020

12-06-2020 FEMM_PV(2020)05-25-1 PE652.507v01-00 FEMM

ONTWERPADVIES inzake het verslag over de uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van de Roma: bestrijding van een negatieve houding jegens personen met een Roma-achtergrond in Europa

12-06-2020 FEMM_PA(2020)653791 PE653.791v01-00 FEMM
Lívia JÁRÓKA

AMENDEMENTEN 1 - 105 - Ontwerpadvies Vaststelling van een duidelijk gevaar voor een ernstige schending van de rechtsstaat door de Republiek Polen

09-06-2020 FEMM_AM(2020)653743 PE653.743v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

AMENDEMENTEN 1 - 80 - Ontwerpadvies Kunstmatige intelligentie in het onderwijs en in de culturele en audiovisuele sector

05-06-2020 FEMM_AM(2020)652604 PE652.604v01-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

AMENDEMENTEN 1 - 353 - Ontwerpverslag De EU-strategie inzake gendergelijkheid

05-06-2020 FEMM_AM(2020)652642 PE652.642v01-00 FEMM
Maria NOICHL

AMENDEMENTEN 354 - 433 - Ontwerpverslag De EU-strategie inzake gendergelijkheid

05-06-2020 FEMM_AM(2020)652643 PE652.643v01-00 FEMM
Maria NOICHL

ONTWERPADVIES over de vaststelling van een duidelijk gevaar voor een ernstige schending van de rechtsstaat door de Republiek Polen

25-05-2020 FEMM_PA(2020)652283 PE652.283v02-00 FEMM
Evelyn REGNER

ONTWERPAGENDA - Maandag 25 mei 2020

25-05-2020 FEMM_OJ(2020)05-25_1 PE652.341v02-00 FEMM

AMENDEMENTEN 1 - 84 - Ontwerpadvies De gevolgen van klimaatverandering voor kwetsbare bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden

12-05-2020 FEMM_AM(2020)652267 PE652.267v01-00 FEMM
Alice KUHNKE

AMENDEMENTEN 1 - 95 - Ontwerpadvies Het terugdringen van ongelijkheid, met speciale aandacht voor armoede onder werkenden

11-05-2020 FEMM_AM(2020)650656 PE650.656v01-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

AMENDEMENTEN 1 - 265 - Ontwerpverslag Gendergelijkheid in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU

29-04-2020 FEMM_AM(2020)650560 PE650.560v01-00 FEMM
Ernest URTASUN

ONTWERPADVIES inzake kunstmatige intelligentie in het onderwijs en in de culturele en audiovisuele sector

21-04-2020 FEMM_PA(2020)646839 PE646.839v01-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

ONTWERPADVIES inzake de gevolgen van klimaatverandering voor kwetsbare bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden

14-04-2020 FEMM_PA(2020)650432 PE650.432v01-00 FEMM
Alice KUHNKE

ONTWERPVERSLAG over de EU-strategie inzake gendergelijkheid

08-04-2020 FEMM_PR(2020)650408 PE650.408v01-00 FEMM
Maria NOICHL

Advies inzake richtsnoeren voor de begroting 2021 - Afdeling III

07-04-2020 FEMM_AL(2020)650378 PE650.378v02-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

ONTWERPADVIES inzake het terugdringen van ongelijkheid, met speciale aandacht voor armoede onder werkenden

06-04-2020 FEMM_PA(2020)650376 PE650.376v01-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

ONTWERPVERSLAG over gendergelijkheid in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU

27-03-2020 FEMM_PR(2020)648621 PE648.621v01-00 FEMM
Ernest URTASUN

NOTULEN - Woensdag 4 december 2019 - Donderdag 5 december 2019

05-03-2020 FEMM_PV(2019)12-04-1 PE644.925v01-00 FEMM

NOTULEN - Woensdag 22 januari 2020

05-03-2020 FEMM_PV(2020)01-22-1 PE646.922v01-00 FEMM

STANDPUNT IN DE VORM VAN AMENDEMENTEN inzake de situatie van de grondrechten in de Europese Unie - Jaarverslag voor de jaren 2018-2019

04-03-2020 FEMM_AD(2020)646838 PE646.838v02-00 FEMM
Samira RAFAELA

ONTWERPVERSLAG over de situatie van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de EU, in het kader van de gezondheid van vrouwen

03-03-2020 FEMM_PR(2020)648429 PE648.429v01-00 FEMM
Predrag Fred MATIĆ

NOTULEN - Woensdag 6 november 2019

27-02-2020 FEMM_PV(2019)11-06-1 PE644.779v01-00 FEMM

NOTULEN - Maandag 18 november 2019

27-02-2020 FEMM_PV(2019)11-18-1 PE644.786v01-00 FEMM

AMENDEMENTEN 1 - 83 - Ontwerpadvies Richtsnoeren voor de begroting 2021 – Afdeling III

21-02-2020 FEMM_AM(2020)648371 PE648.371v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

STANDPUNT IN DE VORM VAN AMENDEMENTEN over het Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2020

06-02-2020 FEMM_AD(2020)646892 PE646.892v02-00 FEMM
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

DRAFT AGENDA - Tuesday, 18 February 2020 EN

06-02-2020 FEMM_OJ(2020)02-18_1 PE647.003v01-00 FEMM

ONTWERPADVIES inzake richtsnoeren voor de begroting 2021 - Afdeling III

28-01-2020 FEMM_PA(2020)646946 PE646.946v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2018

22-01-2020 FEMM_AD(2020)641173 PE641.173v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen

22-01-2020 FEMM_AD(2020)641174 PE641.174v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

ONTWERPAGENDA - Woensdag 22 januari 2020

10-01-2020 FEMM_OJ(2020)01-22_1 PE646.755v01-00 FEMM

AMENDEMENTEN 1 - 20 - Ontwerpadvies Kwijting 2018: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)

27-11-2019 FEMM_AM(2019)643135 PE643.135v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

AMENDEMENTEN 1 - 209 - Voorontwerp van resolutie Het vijfentwintigjarig bestaan van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling (ICPD25)

27-11-2019 FEMM_AM(2019)644787 PE644.787v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

NOTULEN - Woensdag 4 september 2019

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-04-1 PE641.143v02-00 FEMM

NOTULEN - Maandag 23 september 2019

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-23-1 PE641.259v02-00 FEMM

NOTULEN - Maandag 30 september 2019

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-30-1 PE643.067v01-00 FEMM

AMENDEMENTEN 1 - 26 - Ontwerpadvies Kwijting 2018: Algemene begroting van de Europese Unie - Europese Commissie

11-11-2019 FEMM_AM(2019)643136 PE643.136v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

Advies inzake mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake – jaarverslag 2018

07-11-2019 FEMM_AL(2019)642863 PE642.863v03-00 FEMM
Evelyn REGNER

ONTWERPAGENDA - Maandag 18 november 2019

05-11-2019 FEMM_OJ(2019)11-18_1 PE643.065v01-00 FEMM

ONTWERPAGENDA - Woensdag 6 november 2019

24-10-2019 FEMM_OJ(2019)11-06_1 PE642.945v01-00 FEMM

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid voor het begrotingsjaar 2018

15-10-2019 FEMM_PA(2019)641173 PE641.173v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen

15-10-2019 FEMM_PA(2019)641174 PE641.174v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

ONTWERPAGENDA - Woensdag 2 oktober 2019

02-10-2019 EMPL_OJ(2019)10-02_2 PE641.289v01-00 EMPL FEMM

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020

02-10-2019 FEMM_AD(2019)639795 PE639.795v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

ONTWERPAGENDA - Maandag 30 september 2019

24-09-2019 FEMM_OJ(2019)09-30_1 PE641.255v01-00 FEMM