Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

EU-prioriteiten voor de 62e zitting van de VN-Commissie voor de Status van de Vrouw

2019/2967(RSP) Actualiteitenresolutie, art. 78, 81, 103, 108, 115
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

ten principale

Loonkloof tussen mannen en vrouwen

2019/2870(RSP) Actualiteitenresolutie, art. 78, 81, 103, 108, 115
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

ten principale

De gevolgen van huiselijk geweld en van voogdijrechten voor vrouwen en kinderen

2019/2166(INI) Procedure initiatiefverslag
FEMM

Elena KOUNTOURA [GUE/NGL]

ten principale

Gendergelijkheid in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU

2019/2167(INI) Procedure initiatiefverslag
FEMM

Ernest URTASUN [Verts/ALE]

ten principale

Gendergelijkheid bevorderen in onderwijs en loopbanen in wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (STEM)

2019/2164(INI) Procedure initiatiefverslag
FEMM

Susana SOLÍS PÉREZ [Renew]

ten principale, nauwere samenwerking

De situatie op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de EU, in verband met de gezondheid van vrouwen

2019/2165(INI) Procedure initiatiefverslag
FEMM

Predrag Fred MATIĆ [S&D]

ten principale

De digitale kloof tussen vrouwen en mannen dichten: de deelname van vrouwen aan de digitale economie

2019/2168(INI) Procedure initiatiefverslag
FEMM

Maria da Graça CARVALHO [PPE]

ten principale

25e verjaardag van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling (ICPD25) (de top van Nairobi)

2019/2850(RSP) Actualiteitenresolutie, art. 78, 81, 103, 108, 115
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

ten principale

De Europese genderstrategie

2019/2169(INI) Procedure initiatiefverslag
FEMM

Maria NOICHL [S&D]

ten principale, nauwere samenwerking

Besluit van de Raad waarbij de lidstaten worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, het Verdrag betreffende geweld en intimidatie, 2019 (nr. 190) van de Internationale Arbeidsorganisatie te bekrachtigen

2020/0011(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
FEMM

medeadviserend