Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Uitvoering van Verordening (EU) nr. 305/2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten (de bouwproductenverordening)

2020/2028(INI) Procedure initiatiefverslag
IMCO

ten principale

Gedelegeerd besluit van de Commissie tot wijziging van bijlage V bij Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot beroepstitels en benamingen van opleidingen

2020/2546(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
IMCO

ten principale

Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot rectificatie van de Poolse taalversie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/208 ter aanvulling van Verordening (EU) nr. 167/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft functionele veiligheidsvoorschriften voor de goedkeuring van landbouw- en bosbouwvoertuigen

2020/2530(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
IMCO

ten principale

Naar een duurzamer eengemaakte markt voor het bedrijfsleven en consumenten

2020/2021(INI) Procedure initiatiefverslag
IMCO

David CORMAND [Verts/ALE]

ten principale

Versterking van de eengemaakte markt: de toekomst van het vrij verkeer van diensten

2020/2020(INI) Procedure initiatiefverslag
IMCO

Morten LØKKEGAARD [Renew]

ten principale

Wet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren

2020/2018(INL) wetgevingsinitiatiefprocedure
IMCO

Alex AGIUS SALIBA [S&D]

ten principale, nauwere samenwerking

Tenuitvoerlegging van Richtlijn 2009/81/EG betreffende aanbestedingen op defensie- en veiligheidsgebied, en van Richtlijn 2009/43/EG betreffende de overdracht van defensiegerelateerde producten

2019/2204(INI) Procedure initiatiefverslag
IMCO

Kris PEETERS [PPE]

ten principale

De aanpak van productveiligheid op de interne markt

2019/2190(INI) Procedure initiatiefverslag
IMCO

Marion WALSMANN [PPE]

ten principale

Verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid

2018/0168(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
IMCO

Dita CHARANZOVÁ [Renew]

ten principale

Vaststelling van de voorwaarden en procedure op grond waarvan de Commissie van ondernemingen en ondernemersverenigingen mag vragen informatie over de interne markt en aanverwante gebieden te verstrekken

2017/0087(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
IMCO

ten principale