Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne

2020/0016(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
ITRE

ten principale

Verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Republiek India

2020/0015(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
ITRE

ten principale

Herziening van de richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur

2020/2549(RSP) Actualiteitenresolutie, art. 78, 81, 103, 108, 115
ITRE

Cristian-Silviu BUŞOI [PPE]

ten principale

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot rectificatie van bepaalde taalversies van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1254/2014 houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van residentiële ventilatie-eenheden

2020/2526(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
ITRE

ten principale

Een alomvattende Europese benadering van energieopslag

2019/2189(INI) Procedure initiatiefverslag
ITRE

Claudia GAMON [Renew]

ten principale

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang

2019/2907(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
ITRE

ten principale

Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten en Oekraïne, in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië en Roemenië tot de Europese Unie

2019/0207(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
ITRE

ten principale

Europees Instituut voor innovatie en technologie (herschikking)

2019/0151(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
ITRE

Marisa MATIAS [GUE/NGL]

ten principale, nauwere samenwerking

Strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) 2021-2027: Het innovatietalent en de innovatiecapaciteit van Europa stimuleren

2019/0152(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
ITRE

Maria da Graça CARVALHO [PPE]

ten principale, nauwere samenwerking

Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (Civil Global Navigation Satellite System) (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië en Roemenië tot de Europese Unie

2018/0429(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
ITRE

ten principale