Over de commissies

Welkomstwoord

MONTSERRAT Maria Dolores MONTSERRAT Maria Dolores
PETI Committee Chair © European Union 2019 - EP
Van harte welkom op de website van de Commissie verzoekschriften.

Iedere burger van de Europese Unie of inwoner van een lidstaat kan individueel of tezamen met anderen een verzoekschrift indienen bij het Parlement over een onderwerp dat tot de werkterreinen van de Unie behoort en dat hem of haar rechtstreeks aangaat. Dit is een grondrecht dat is verankerd in zowel het Verdrag als het Handvest van de grondrechten.

De Commissie verzoekschriften beslist over de ontvankelijkheid en is verantwoordelijk voor de afhandeling van deze verzoekschriften. Hierdoor vervult ze zonder enige twijfel een brugfunctie tussen burgers en Europese instellingen.

De mogelijkheid van burgers om via verzoekschriften rechtstreekse ervaringen met de commissie te delen, draagt bij aan hun betrokkenheid bij wetgevingswerkzaamheden van de Europese Unie, brengt hen dichter bij de Europarlementariërs en versterkt de transparantie en verantwoordingsplicht van de instellingen.

Bovendien speelt de commissie door middel van de ontvangen verzoekschriften een belangrijke rol in het melden en het helpen oplossen van problemen die zich voordoen bij de praktische toepassing van het recht van de Unie.

Aarzel niet om gebruik te maken van uw petitierecht en blijf op de hoogte van de werkzaamheden die onze commissie namens u uitvoert.

Dolors Montserrat