Verslagen


Na indiening van een verslag in de commissie kunnen de leden tot een bepaalde datum amendementen voorstellen. Over de amendementen wordt gesproken en gestemd in de commissie. Na amendering van het ontwerpverslag en stemming over de definitieve versie wordt het een verslag dat in de plenaire vergadering wordt ingediend. Op deze pagina staan de verslagen in de eindversie van de commissie.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare verslagen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Salomonseilanden tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds

09-12-2019 A9-0050/2019 PE642.904v03-00
INTA

Bernd LANGE

  REPORT on the Council recommendation on the appointment of a Member of the Executive Board of the European Central Bank

09-12-2019 A9-0049/2019 PE644.764v03-00
ECON

Irene TINAGLI

  REPORT on the Council recommendation on the appointment of a Member of the Executive Board of the European Central Bank

06-12-2019 A9-0046/2019 PE644.750v03-00
ECON

Irene TINAGLI

VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1306/2013 wat de financiële discipline vanaf het begrotingsjaar 2021 betreft en van Verordening (EU) nr. 1307/2013wat de flexbiliteit tussen de pijlers voor het kalenderjaar 2020 betreft

05-12-2019 A9-0042/2019 PE643.203v01-00
AGRI

Norbert LINS