Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2017/2397 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de normen voor gegevensbanken voor EU-kwalificatiecertificaten, dienstboekjes en logboeken

2020/2528(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
TRAN

ten principale, nauwere samenwerking

Gedelegeerde verordening van de Commissie betreffende de Europese scheepsrompendatabank

2020/2527(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
TRAN

ten principale

Richtlijn van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs

2020/2514(RPS) Regelgevingsprocedure met toetsing
TRAN

ten principale

Overeenkomst tussen de Europese Unie en Japan betreffende de veiligheid van de burgerluchtvaart

2019/0275(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
TRAN

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR [PPE]

ten principale

Euromediterrane luchtvaartovereenkomst EU/Jordanië

2010/0180(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
TRAN

Andris AMERIKS [S&D]

ten principale

Uitvoeringsverslag over de verkeersveiligheidsaspecten van het pakket inzake technische controles

2019/2205(INI) Procedure initiatiefverslag
TRAN

Benoît LUTGEN [PPE]

ten principale

Technische en operationele maatregelen voor efficiënter en schoner zeevervoer

2019/2193(INI) Procedure initiatiefverslag
TRAN

ten principale

Herziening van de richtsnoeren voor het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T)

2019/2192(INI) Procedure initiatiefverslag
TRAN

Jens GIESEKE [PPE]

ten principale

Spoorwegveiligheid en seinapparatuur: Beoordeling van de status van de ingebruikname van het Europees beheersysteem voor het spoorverkeer (ERTMS)

2019/2191(INI) Procedure initiatiefverslag
TRAN

Izaskun BILBAO BARANDICA [Renew]

ten principale

Gedelegeerde verordening van de Commissie betreffende de classificatie van voertuigen, verplichtingen van gebruikers van de Europese elektronische tolheffingsdienst, eisen voor interoperabiliteitsonderdelen en minimale geschiktheidscriteria voor aangemelde instanties

2019/2955(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
TRAN

ten principale