Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Sprawozdanie roczne w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej i zwalczania nadużyć w 2018 r.

2019/2128(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
CONT

Joachim KUHS [ID]

przedmiotowo właściwa

Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI w 2018 r.

2019/2127(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
CONT

Bas EICKHOUT [Verts/ALE]

przedmiotowo właściwa

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Komisja Europejska

2019/2055(DEC) Procedura udzielenia absolutorium
CONT

Monika HOHLMEIER [PPE]

przedmiotowo właściwa

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Parlament Europejski

2019/2056(DEC) Procedura udzielenia absolutorium
CONT

Maria GRAPINI [S&D]

przedmiotowo właściwa

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Rada i Rada Europejska

2019/2057(DEC) Procedura udzielenia absolutorium
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

przedmiotowo właściwa

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości

2019/2058(DEC) Procedura udzielenia absolutorium
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

przedmiotowo właściwa

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy

2019/2059(DEC) Procedura udzielenia absolutorium
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

przedmiotowo właściwa

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

2019/2060(DEC) Procedura udzielenia absolutorium
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

przedmiotowo właściwa

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Regionów

2019/2061(DEC) Procedura udzielenia absolutorium
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

przedmiotowo właściwa

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

2019/2062(DEC) Procedura udzielenia absolutorium
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

przedmiotowo właściwa