Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Decyzja Rady upoważniająca państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Unii Europejskiej, konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w sprawie eliminacji przemocy i molestowania z 2019 r. (nr 190)

2020/0011(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
EMPL

przedmiotowo właściwa

Strategia UE w sprawie niepełnosprawności na okres po roku 2020

2019/2975(RSP) Rezolucja ws. bieżących, art. 78, 81, 103, 108, 115
EMPL

Marc ANGEL [S&D] Katrin LANGENSIEPEN [Verts/ALE] Elżbieta RAFALSKA [ECR] Radka MAXOVÁ [Renew] Stelios KYMPOUROPOULOS [PPE] José GUSMÃO [GUE/NGL] Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ [ECR] Elena LIZZI [ID]

przedmiotowo właściwa

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2020 r.

2019/2212(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
EMPL

Klára DOBREV [S&D]

przedmiotowo właściwa, ściślejsza współpraca

Ocena śródokresowa programu EaSI

2019/2203(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
EMPL

przedmiotowo właściwa

Wysokiej jakości staże w UE

2020/2005(INL) Procedura inicjatywy ustawodawczej
EMPL

Monica SEMEDO [Renew]

przedmiotowo właściwa

Zmiana dyrektywy o europejskich radach zakładowych

2019/2183(INL) Procedura inicjatywy ustawodawczej
EMPL

Dennis RADTKE [PPE]

przedmiotowo właściwa

Ochrona pracowników przez zagrożeniami związanymi z azbestem

2019/2182(INL) Procedura inicjatywy ustawodawczej
EMPL

Nikolaj VILLUMSEN [GUE/NGL]

przedmiotowo właściwa

Prawo do wylogowania się

2019/2181(INL) Procedura inicjatywy ustawodawczej
EMPL

Alex AGIUS SALIBA [S&D]

przedmiotowo właściwa

Ograniczenie nierówności ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa osób pracujących

2019/2188(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
EMPL

Özlem DEMIREL [GUE/NGL]

przedmiotowo właściwa

Stary Kontynent się starzeje – możliwości i wyzwania po roku 2020 związane z polityką dotyczącą starzenia się społeczeństwa

2020/2008(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
EMPL

przedmiotowo właściwa