Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Powołanie siedmiu członków zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

2020/0801(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
ENVI

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/128 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu żywności specjalnego przeznaczenia medycznego oraz informacji na jej temat

2020/2578(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
ENVI

przedmiotowo właściwa

Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: projekt decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady

2020/2535(RSP) Rezolucja ws. bieżących, art. 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

Tilly METZ [Verts/ALE] Günther SIDL [S&D] Anja HAZEKAMP [GUE/NGL] Sirpa PIETIKÄINEN [PPE] Eleonora EVI [NI]

przedmiotowo właściwa

Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia ekstraktu propolisowego jako substancji podstawowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

2020/2534(RSP) Rezolucja ws. bieżących, art. 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

Joëlle MÉLIN [ID]

przedmiotowo właściwa

Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu

2020/2532(RSP) Rezolucja ws. bieżących, art. 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

Pär HOLMGREN [Verts/ALE] Fredrick FEDERLEY [Renew] Petros KOKKALIS [GUE/NGL] Simona BALDASSARRE [ID]

przedmiotowo właściwa

Strategia na rzecz zrównoważoności w zakresie chemikaliów

2020/2531(RSP) Rezolucja ws. bieżących, art. 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

Maria SPYRAKI [PPE] Maria ARENA [S&D] Frédérique RIES [Renew] Danilo Oscar LANCINI [ID] Sven GIEGOLD [Verts/ALE] Pietro FIOCCHI [ECR] Anja HAZEKAMP [GUE/NGL]

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie Komisji w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia (UE) nr 1253/2014 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych

2020/2517(RPS) Procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą
ENVI

przedmiotowo właściwa

Unijne ramy prawne do zatrzymania i cofnięcia globalnego wylesiania spowodowanego przez UE

2020/2006(INL) Procedura inicjatywy ustawodawczej
ENVI

Delara BURKHARDT [S&D]

przedmiotowo właściwa, ściślejsza współpraca

Dyrektywy delegowanej Komisji zmieniającej, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego ołowiu w elektrodach z platyny platynizowanej wykorzystywanych do niektórych pomiarów przewodności właściwej

2019/3017(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
ENVI

przedmiotowo właściwa

Dyrektywa delegowana Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego sześciowartościowego chromu jako środka antykorozyjnego układów chłodniczych wykonanych ze stali węglowej w chłodziarkach absorpcyjnych

2019/3012(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
ENVI

przedmiotowo właściwa