Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Odnowienie Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą

2020/0016(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
ITRE

przedmiotowo właściwa

Odnowienie Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii

2020/0015(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
ITRE

przedmiotowo właściwa

Przegląd wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej

2020/2549(RSP) Rezolucja ws. bieżących, art. 78, 81, 103, 108, 115
ITRE

Cristian-Silviu BUŞOI [PPE]

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1254/2014 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych

2020/2526(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
ITRE

przedmiotowo właściwa

Kompleksowe europejskie podejście do magazynowania energii

2019/2189(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
ITRE

Claudia GAMON [Renew]

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 w odniesieniu do unijnej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

2019/2907(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
ITRE

przedmiotowo właściwa

Umowa o współpracy w zakresie cywilnego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Ukrainą w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii, Republiki Chorwacji i Rumunii do Unii Europejskiej

2019/0207(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
ITRE

przedmiotowo właściwa

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (wersja przekształcona)

2019/0151(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
ITRE

Marisa MATIAS [GUE/NGL]

przedmiotowo właściwa, ściślejsza współpraca

Strategiczny plan innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) na lata 2021–2027: wzmocnienie talentu innowacyjnego i zdolności innowacyjnych Europy

2019/0152(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
ITRE

Maria da Graça CARVALHO [PPE]

przedmiotowo właściwa, ściślejsza współpraca

Umowa o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii, Republiki Chorwacji i Rumunii do Unii Europejskiej

2018/0429(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
ITRE

przedmiotowo właściwa